1. عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 511-522

محمود یحیی زاده فر؛ حسنعلی آقاجانی؛ علیرضا پاکدین


2. بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران

دوره 2، شماره 5، بهار و تابستان 1383، صفحه 39-44

احمد جعفری‌صمیمی؛ محمود یحیی‌زاده‌فر؛ میرکریم عبادی‌دولت‌آبادی