1. بررسی ورتبه بندی عوامل مؤثربرریسک عملیاتی بانکداری الکترونیکی در بانک مسکن (مطالعه موردی: شعب بانک مسکن در استان لرستان)

دوره 12، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 87-98

رضا سپهوند؛ مسعود بهدادفر؛ محسن عارف نژاد


2. تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 99-120

علی رجب زاده؛ عادل آذر؛ علی حسینی


3. مدلی برای تصمیم برون‌سپاری در بانک صنعت و معدن (تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز)

دوره 10، شماره 2، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-40

لعیا الفت؛ مسعود براتی


4. ارزیابی وضعیت مدیریت برون-سپاری مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز

دوره 9، شماره 50، پاییز و زمستان 1390، صفحه 191-206

هوشنگ تقی‌زاده؛ زین‌العابدین صادقی باروجی