1. اندازه‌گیری کارایی کشور ایران در مزیت رقابتی در مقایسه با کشورهای منتخب وتحلیل حساسیت آن در مقایسه با کشورهای پیشرو جهان و منطقه

دوره 13، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 29-43

اسماعیل شاه طهماسبی؛ سید حمید خداداد حسینی


2. مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد مقایسه ای تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 121-140

سعید صفری؛ مرضیه ابراهیمی شقاقی؛ مرتضی طاهری فرد


3. بررسی روند کارایی بانک‌های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره-ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 179-206

مهدی افخمی اردکانی؛ منصور مومنی؛ رضا فرهی


4. کاربرد مدل ارتباطی تحلیل پوششی داده‌های دو مرحله‌ای در ارزیابی کارایی

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 333-344

منصور مؤمنی؛ نادر شاه‌خواه


5. رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 23-38

عادل آذر؛ فرهاد وفایی


6. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 105-112

حسن زارعی متین؛ حمید زارع؛ جعفر نوده‌فراهانی