1. بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 295-308

طیبه امیرخانی؛ عسل آغاز؛ مونا عبدالله‌پور


2. تأثیر فرهنگ سازمانی بر مدیریت دانش (مورد مطالعه: وزارت صنایع و معادن)

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 265-276

سید حسین ابطحی؛ عسل آغاز


3. مدیریت دانش در بخش دولتی: مطالعه‌ای روی روَابط بین عناصر سازمانی و عمل انتقال دانش

دوره 9، شماره 47، بهار و تابستان 1390، صفحه 181-194

یوسف رمضانی؛ اسداله مهرآرا


4. توسعه فرایند مدیریت دانش با رویکرد تحلیل ریسک: مورد کاوی یکی از شرکت‌های دولتی در ایران

دوره 8، شماره 44، پاییز و زمستان 1389، صفحه 417-442

مصطفی جعفری؛ جلال رضائی‌نور


5. بررسی عوامل زیرساختی مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 35، بهار و تابستان 1388، صفحه 11-28

محمد حسن زاده