1. کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

دوره 7، شماره 38، پاییز و زمستان 1388، صفحه 105-112

حسن زارعی متین؛ حمید زارع؛ جعفر نوده‌فراهانی


2. بررسی رابطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران و اثر اطلاعات مرتبط با شغل در شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت

دوره 5، شماره 23، بهار و تابستان 1386، صفحه 81-90

محمد توکلی محمدی؛ حسین اعتمادی


3. بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ

دوره 4، شماره 20، پاییز و زمستان 1385، صفحه 61-85

احمد لطیفیان