بررسی الگوی مصرف برق در خانوارهای آذربـایجـان شـرقـی و پیشنهـاد یک تعرفه هدفمند

نویسندگان

چکیده

تدوین و استفاده از یک تعرفه هدفمند و کارا، نه تنها به سود صنعت برق، بلکه در نهایت به سود کل جامعه و اقتصاد ملی است. اگر روش‌های قیمت‌گذاری منطقی و ساختار تعرفه، پایه و اساس علمی داشته باشد، می‌توان هزینه و سوبسید برق مشترکان را به‌صورت هدفمند توزیع کرد. در این تحقیق، مبانی نظری قیمت‌گذاری و تعرفه‌بندی در صنعت برق مورد بررسی قرار گرفته است. توزیع آماری مصرف برق خانوارهای شهر تبریز به تفکیک شش منطقه و دوره‌های دوماهه طی سال‌های 1380-1378 مشخص شده است. آنگاه دهک‌های مصرفی، فواصل آن‌ها، نرخ رشد فواصل مصرفی دهک‌ها و میزان مصرف آن‌ها محاسبه شده است. سپس درآمد دریافتی شرکت برق براساس تعرفه جاری و سوبسید دریافتی مشترکین به تفکیک دهک‌ها برآورد شده است. در پایان با هدف توزیع هدفمند یارانه در این بخش، روش تعرفه‌بندی و اعمال ضرایب سیاستی مناسب پیشنهاد شده است. نتایج حاکی از آن است که طبق تعرفه‌های موجود سوبسید دریافتی در دهک‌های بالاتر مصرف برق خانگی به‌طور قابل ملاحظه‌ بیش‌تر بوده است. برای مثال، در سال 1380، سهم دهک اول 2 در صد و سهم دهک دهم 20 درصد از کل بوده است. به‌عبارت دیگر، سهم دهک آخر ده برابر سهم دهک اول بوده است. در تعرفه پیشنهاد شده، یک نوع ضریب سیاست‌گذاری پیشنهاد شده که تغییر آن بر جریان توزیع سوبسید نظارت علمی داشته، در صورت تمایل آن‌را به‌صورت هدفمند به نفع دهک‌های پایین مصرف برق تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Household Electricity Consumption Model for Proposing a Targeted Tariff

نویسندگان [English]

  • E. Abounoori
  • M. Rahimi Bonekaghi

چکیده [English]

Developing a targeted and efficient tariff is not only to the benefit of the electricity industry but also is to the advantage of the country economy as a whole. If pricing rests on a scientific basis, subsidies will then be distributed to the benefit of the targeted society. In this research, the theoretical pricing and tariff are discussed. Statistical distribution of the urban electricity consumption is specified for city of Tabriz during 1996-2001 concerning six region using bimonthly data. Different deciles and the corresponding intervals, the growth rates, as well as the consumption were computed. Accordingly, the revenue of the electricity company and the subsidies to the consumers were also calculated. The results indicated that the higher deciles benefited from higher subsidies: for example the 1stdecile has received only 2 percent, while the10thdecile has got about 20 percent. In other words, the top decile has got subsidies almost 10 times that of the lowest decile. This research has proposed a targeted subsidies distribution method which is to the benefit of the poor. The method indicated a policy coefficient ( ) that could direct subsidies to the lower or the upper deciles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • household electricity consumption model
  • tariff
  • targeted subsidies
  • east-azarbyjan
  • tabriz
  • Iran