طراحی مدل ریاضی برنامه‌ریزی پویای احتمالی مدیریت دارایی/بدهی شرکت‌های بیمه ایران

نویسندگان

چکیده

هدف از این مقاله، ارئه‌ مدل ریاضی عمومی و مناسبی جهت مدیریت بهینه‌ دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های بیمه ایران با تأکید بر تصمیمات سرمایه‌گذاری است‌. مدل برنامه‌ریزی‌ پویای احتمالی در این مقاله ارائه شده با توجه به انواع محدودیت‌های موجود، نظیر محدودیت‌های قانونی، عملیاتی و همچنین با توجه به ویژگی‌های مختلف عملیات سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بیمه، در پی حداکثر کردن‌ ثروت بلند مدت شرکت (ارزش فعلی خالص جریان‌های‌ نقدی آتی منهای هزینه‌های‌ نهایی عدم‌رعایت محدودیت‌های آرمانی مدل) است‌. مدل پیشنهادی برنامه‌ریزی‌ پویای حتمالی در شرکت بیمه‌ آسیا مورد آزمون عملی قرار گرفته و نتایج ارائه شده توسط مدل برنامه‌ریزی‌ پویای حتمالی با نتایج مدل قطعی و با تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت بیمه‌ آسیا در وضعیت کنونی آن مقایسه شده است. نتایج آزمون مدل‌ها بیانگر آن است که تصمیمات سرمایه‌گذاری پیشنهادی ارائه شده توسط مدل برنامه‌ریزی‌ پویای احتمالی نه تنها با نتایج مدل برنامه‌ریزی‌ پویای قطعی بسیار متفاوت و برتر از آن است، بلکه با تصمیات کنونی سرمایه‌گذاری در شرکت بیمه آسیا نیز تفاوتی بسیار داشته، از برتری چشمگیری نسبت به آن برخوردار است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Stochastic Dynamic Programming Model for the Optimization of Asset/Liability Management in Iranian Insurance Companies

نویسندگان [English]

  • A.A. Anvary Rostamy
  • H. Habibi

چکیده [English]

This paper provides a Stochastic Dynamic Programming (SDP) model for the optimization of Asset/Liability Management (ALM) in Iranian Insurance Companies (IIC). Regarding the legal and the operational constraints, and the characteristic of investment operations in Iran, the proposed SDP model maximizes the most important stockholder oriented objective of the insurance companies (long term wealth) by maximizing net present value of the companies’ future cash flows minus costs of deviations from goal constraints. Results of the proposed SDP model are compared to that of the proposed Deterministic Dynamic Programming (DDP) model and to the present condition in which the companies operate. The results show that the proposed SDP model meaningfully outperforms results of the DDP model and the present condition of the operations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stochastic dynamic programming (SDP)
  • Deterministic dynamic programming (DDP)
  • Asset/liability management (ALM)
  • Investment portfolio
  • Iranian Insurance Companies (IIC)