بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران

نویسنده

چکیده

امروزه راهبردهای نوین و کارآمد برای ایجاد انگیزه‏‏، رفتارهای مطلوب، دستیابی به اهداف سازمانی و افزایش بهره‌وری انسانی مورد استفاده و نظر مدیران سطوح بالای سازمانی قرار می‌‌گیرد. یکی از این راهبردها یا راه کارها‏ ایجاد فرهنگ سازمانی مطلوب در سازمان به منظور هدایت رفتار نیروهای انسانی در سازمان و خلق وانعکاس تصویری روشن‏، زیبا، جذاب و آراسته از سازمان و مدیریت در فکر و اندیشه جامعه مصرف کنندگان کالا و خدمات سازمانی است. فرهنگ سازمانی، در حقیقت تصویر کلی و مشترک اعضاء سازمان است و منبع پیدایش آن اندیشه‌های مؤسسات، مراکز علمی و پژوهشی، بنیان‌گذاران و مدیران سطوح بالای سازمانی است که رفته‌رفته، به اعضاء سازمان آموخته می‌شود وهمچنین آنچه که کارکنان یک سازمان‏، در عمل به آن پایبندی دارند. در این پژوهش سعی می‌شود تا ضمن ارائه تعاریف، مفاهیم و ویژگی‌های فرهنگ سازمانی از نظر دیدگاه‌ها و تئوری‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته شود. همچنین، تحقیق حاضر به‌منظور شناخت رابطه بین رضامندی شغلی کارکنان و اعضاء هیأت علمی مراکز علمی- تحقیقاتی با فرهنگ سازمانی آن مراکز پی‌ریزی شده است. مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی که در این بررسی مورد توجه قرار گرفته‌اند عبارتند از: وجدان کاری، حمایت‌های مدیریتی، انضباط اداری، انضباط اقتصادی، وضوح اهداف، نظام پاداش، نوآوری و خلاقیت‌، الگوهای ارتباطی و تعارض‌پذیری. محدوده جغرافیایی پژوهش شهر تهران و مراکز علمی و پژوهشی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ است. تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد و از روش‌های آماری آزمون علامت برای مقایسه وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و آمارهای توصیفی چون جداول فراوانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین هر یک از مؤلفه‌های فرهنگی که در فوق بدان اشاره شد در دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود دارد، همچنین بین هر یک از مؤلفه‌های فرهنگ سازمانی مورد بررسی و رضایت‌مندی شغلی جمعیت مورد مطالعه رابطه مثبت و معنا‌داری وجود دارد. تحقیق حاضر براساس یافته‌های به‌دست آمده پیشنهاد می‌دهد که مدیران مؤسسات مورد بررسی در رعایت انضباط اداری، انضباط اقتصادی، ایجاد رشد و پیشرفت شغلی‏، تهیه سازوکارهای ارتباطی کنترل بر نظام پاداش و موارد دیگر، توجه جدی کنند تا از این طریق فرهنگ سازمانی ارتقاء یافته، رضامندی شغلی بیش‌تری به دنبال آورد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study of the Infect Organizational Culture and Job Satisfaction.(In Scientific Research Center Affiliated to the Ministry of Science, Research, and Technology in Tehran)

نویسنده [English]

  • A. Sardari

چکیده [English]

In this research, confront a myriad of problems understanding organizational culture. The various theories forwarded on this issue have only added to the complexity of the matter. In this article, the author defines organizational culture from a variety of viewpoints, arguing that organizational regulations are the reflection of the organizational culture. As such, an understanding of the organizational culture is facilitated. Moreover, a change in these norms can have a commensurate effect on the organizational culture.
The present article discuses the fundamental assumptions forming organizational culture and workers job satisfaction in ministry of science, research and technology centers in Tehran universities. Organizational culture is a specific manner or climate which distinguishes an organization from other ones.
This research also, has focuses on organizational culture variables, such as: job conscience, managerial supporting, organization discipline, economic discipline, Incentive system, objectives clear try, conflict and communication models, innovation and creativity.
The Present fields of research were occurred in Tehran universities and have used descriptive analysis statistical methodology to comparative present and future situations in organizational culture. In the final part of these matters have been discusses respectively management of organizational culture, and its process have shown in to the preserving various variables such as: Administrative discipline, Economical discipline, to implement job enlargement, Incentives control system, and other matters. By this matter can be enlarge organizational culture and to improve job satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • job satisfaction