روشی برای بهبود ناسازگاری فرایند تحلیل سلسله مراتبی

نویسندگان

چکیده

در مقاله حاضر پس از بیان ضروت تصمیم‌گیر علمی، مدل‌های تصمیم‌گیری چند معیاره وهمچنین فرایند تحلیل سلسله مراتبی، از تکنیک‌های تصمیم‌گیر به اجمال معرفی می‌شوند. در ادامه با توجه به اهمیت سازگاری در فرایند تحلیل سلسله مراتبی، الگوریتم حداقل مربعات برای محاسبه بردار اولویت تعمیم یافته و روش ساده ای جهت تشخیص عامل ناسازگاری و اصلاح آن در ماتریس مقایسات زوجی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Method for Modified Inconsistency in AHP

نویسندگان [English]

  • M. Rahmani
  • H.R. Navi9di
  • M. ZAmanian

چکیده [English]

In this paper after reviewing the necessity of scientific decision making, the multiple decision making models and the analytical hierarchy process are briefly defined as the techniques for decision making in human judgment. Then, considering the importance of inconsistency in analytical hierarchy process, the modified version of least square method is used to obtain the overall priority of alternatives and a simple method is given for detecting and improving the inconsistency factor in pair comparison matrix

کلیدواژه‌ها [English]

  • multiple attribute decision making
  • inconsistency
  • Analytical hierarchy process
  • pair comparison matrix