مدل سیستمی اثربخشی کار تیمی در سیستم بانکی (مورد مطالعه بانک کشاورزی ج.ا.ا)

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

  کار تیمی مفهومی چند بعدی است که شهرت بسیاری در موفقیت سازمان‌ها کسب کرده است و به همین دلیل مورد توجه بسیاری از سازمان‌ها قرار گرفته است. اما عدم توجه به ابعاد مختلف کار تیمی موجب گردیده تا اغلب سازمان‌ها در تشکیل تیم‌های اثربخش موفقیت چندانی نداشته باشند. از سوی دیگر تنوع تحقیقات در زمینه کارتیمی، محققان و مدیران را با متغیرها و ابعاد بسیاری از کار تیمی مواجه ساخته است.بنابراین امروزه سازمان‌ها نیازمند تحقیقاتی هستند که نگرشی جامع از اثربخشی کارتیمی، متغیرها و روابط آنها ارائه کنند. مقاله حاضر در دو بخش به این مهم می‌پردازد. بخش اول مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه اثربخشی کار تیمی و متغیرهای ارائه شده توسط آنها است.بخش دوم مقاله نیز با بهره‌گیری از مدل سیستمی، رابطه متغیرهای ارائه شده را در سیستم بانکی (بانک کشاورزی) مورد پیمایش قرار می‌دهد. این پیمایش از طریق بررسی اسناد و مدارک و توزیع دو پرسشنامه (کسب نظرات خبرگان و نگرش سنجی کارکنان) انجام شده است. نتایج مورد نظر در تحلیل‌های آمار توصیفی و استنباطی بررسی شده و نهایتاً مدل اثربخشی کار تیمی، که روابط متغیرها را در مدلی سیستمی بررسی می‌کند ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Systematic Model of Team Work Effectiveness for Banking System Case Study: Agriculture Bank

چکیده [English]

 Team work is a multidimensional concept that has attracted much interest in organizations’ success and has been attracted by many companies for the same reason. However, being not aware of the multidimensional considerations of team work has resulted in organizations being not considerably successful in developing effective teams. As a result, organizations today need the researches the present a comprehensive view on team-work its variables and their interconnections. The paper addresses this point in two sections. First it reviews the literature on team-work effectiveness, and the variables presented in those studies. Taking advantage of a systematic model, the relationship among the variables presented in the model is surveyed the banking system (Agriculture Bank)in the study. The survey is completed by investigating the records and documents and then by two administered questionnaire (one addressed to experts and the other one an attitude-survey addressed to the Bank’s employees). Results are presented after descriptive statistics and inferential statistics being conducted. Finally a model for team-work effectiveness is presented in which the relationship in-between variables are studied

کلیدواژه‌ها [English]

  • Team work
  • Effectiveness
  • systematic model
  • banking system