طراحی الگوی ارتباط بین آمادگی الکترونیکی ملی و بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات: رویکردی فراتحلیلی

نویسندگان

چکیده

پارادوکس بهره‌وری نظر بسیاری پژوهشگران و سرمایه‌گذاران فناوری اطلاعات را به خود جلب کرده و جریان سرمایه‌گذاری در این پدیده را با ریسک معناداری مواجه ساخته است. بنابراین یکی از مکانیسم‌های مدیریت ریسک این سرمایه‌گذاری، شناسایی دلایلی است که موجب این پارادوکس شده است. در این مقاله یکی از این دلایل تحت عنوان آمادگی الکترونیکی ملی که در زمره شرایط محیط کسب و کار قرار دارد؛ مورد بحث قرار می‌گیرد.  آمادگی الکترونیکی از هفت بعد، فناوری اطلاعات  از سه بعد و بازده فناوری اطلاعات با شاخص (اندازه اثر) ارتباط ابعاد فناوری اطلاعات و شاخص‌های حسابداری عملکرد بنگاه اندازه‌گیری شده است. بنابراین سوال پژوهش در این مقاله آن است که آیا ارتباط معناداری بین آمادگی الکترونیکی ملی (و ابعاد آن) با بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات (و ابعاد آن) وجود دارد؟ روش پژوهش در کل مطالعه تحلیلی-اکتشافی  و در اندازه‌گیری بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات فراتحلیل بوده است. جامعه آماری پژوهش مجموعه کشور‌هایی است که 380 مطالعه موضوع فراتحلیلی این پژوهش (در زمینه بازده سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در فناوری اطلاعات) در آنها انجام شده است. بازه زمانی این مطالعه نیز از سال 1986 تا 2006می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که بین بازده فناوری اطلاعات در سطح بنگاه و آمادگی الکترونیکی ملی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها