تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

نویسندگان

چکیده

  امروزه شرکت ها در سراسر جهان و در صنایع مختلف، در حال استفاده از تجارت الکترونیکی به منظور بهبود و تسریع تجارت خود و اثربخشی بیشتر و حفظ مشتری می باشند. از سوی دیگر مهمترین عوامل ایجاد و حفظ مشتری، شناخت عوامل اصلی اثرگذار بر رفتار مشتریان و تصمیم‌گیری آنهاست که شناسایی و بررسی این عوامل در محیط اینترنتی که بعضاً خارج از حیطه نفوذ بازاریابان هستند، می تواند به شناخت بهتر نیازهای مصرف کنندگان کمک کند. در این پژوهش طبق الگوی مفهومی ارائه شده که بر اساس الگوی کرسپو و رودریگز ‌‌( Crespo and Rodriguez (2008) ) می باشد و با استفاده از آزمون های تجزیه و تحلیل عاملی تاییدی [1] و تجزیه و تحلیل مسیر [2] ، به تعیین و بررسی عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی برای شرکت قطارهای مسافری رجاء که در سالهای اخیر اقدام به راه اندازی وب سایت برای فروش بلیط های خود به صورت اینترنتی نموده، پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان داد که میان متغیرهای (نگرش فرد به تجارت الکترونیکی، هنجار ذهنی، ریسک کلی درک شده از تجارت الکترونیکی و نوآورپذیری) با قصد خرید فرد، و همچنین میان متغیرهای (نوآورپذیری فرد، هنجار ذهنی، ریسک کلی درک شده، سهولت استفاده درک شده و سازگاری درک شده از تجارت الکترونیکی) با نگرش فرد به خرید در تجارت الکترونیکی و نیز میان نوآورپذیری فرد با ریسک درک شده از تجارت الکترونیکی و سازگاری درک شده از تجارت الکترونیکی با سودمندی درک شده از تجارت الکترونیکی رابطه معنی داری وجود دارد و میان سودمندی درک شده از تجارت الکترونیکی با نگرش فرد به خرید در تجارت الکترونیکی و سهولت استفاده درک شده از تجارت الکترونیکی با سودمندی درک شده از تجارت الکترونیکی رابطه معنی داری وجود ندارد.   با استفاده از روشهای آماری مقدار نمونه 384 بدست آمد.   در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شده است. شرکت قطارهای مسافری رجاء دارای 112 نمایندگی فروش در شهر تهران می باشد. با توجه به روش نمونه گیری از جامعه های بزرگ با دقت مناسب، 20 درصد از نمایندگی های این شرکت (حدوداً شامل 22 نمایندگی) به صورت تصادفی انتخاب شدند. با توجه به مناطق 22 گانه شهر تهران از هر منطقه یک نمایندگی برای توزیع پرسشنامه استفاده گردید. زمان گرد آوری داده ها بهار 1388 می باشد.