مدلی برای تصمیم برون‌سپاری در بانک صنعت و معدن (تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز)

نویسندگان

چکیده

مدتی است که بسیاری از سازمان‌های کشور به برون‌سپاری به عنوان یک راهبرد کاهش هزینه روی‌ آورده‌اند. این گرایش ضرورت بررسی‌های همه جانبه و تصمیم‌گیری‌های ساختارمند را بیش از پیش نمایان می‌سازد. در این مقاله، مدلی برای تصمیم‌گیری در خصوص برون‌سپاری فعالیت‌های بانک صنعت و معدن ارائه می‌شود. این مدل به عنوان یک یاریگر تصمیم، مدیران را در انتخاب صحیح فعالیت‌های قابل واگذاری کمک می‌کند. طراحی مدل بر اساس مطالعه ادبیات موضوع، پیمایش مبتنی بر تجربیات و استفاده از نظر خبرگان صورت گرفته است. مدل ارائه شده از سه منظر امکان‌پذیری، تناسب کیفی و تناسب هزینه‌ای تصمیم برون‌سپاری را با استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند معیاره ارزیابی می‌کند. این مدل برای ارزیابی تصمیم تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز مورد استفاده قرار گرفته و برون‌سپاری آن با توجه به هر سه منظر فوق توصیه شده است.

کلیدواژه‌ها