پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت با استفاده از نسبت‌های P/E و P/B در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نحوه پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت با توجه به نسبت‌های P/B و P/E می‌پردازد. بدین منظور و برای پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1380-1384 از مدل ارزیابی سود باقیمانده فیرفیلد (Patricia M. Fairfield) [1] و مدل ارزیابی مراحل بازده دانیلسن و داودل (Danielson and Dowdell) [2] استفاده شده است. یافته‌های پژوهش تایید‌کننده نسبی پیش‌بینی‌های هر دو مدل می‌باشند. بدین صورت که ترکیبات مختلف نسبت‌های P/B و P/E انتظارات سرمایه گذاران شرکت را در رابطه با عملکرد آتی آن به تصویر می‌کشد.

کلیدواژه‌ها