کاربرد رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی بهره‌وری با استفاده از شاخص مالم‌کوئیست (مطالعه موردی)

نویسندگان

چکیده

در این مقاله با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست به تخمین تغییرات بهره‌وری کل و کارایی تکنولوژیک و کارایی عملکردی در صنعت کاشی و سرامیک کشور ایران در طی سال‌های1380 الی1383 پرداخته شده است، در این راستا مقادیر ورودی مورد نیاز شاخص مالم‌کوئیست جهت ارزیابی بهره‌وری  از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها استخراج شده، به عبارت دیگر مقادیر کارایی DMU‌ها در هر دوره و نسبت به دوره‌های دیگر در طی دوره بررسی به دست آمده و براساس شاخص مالم‌کوئیست روند بهره‌وری حاصل شده‌است. به این ترتیب شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست و تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها به صورت مکمل به کارگرفته شده‌اند. در ادامه با استفاده از الگوبرداری داخلی در مورد هر شاخص کارایی، شرکت‌های برتر در صنعت در طول دوره زمانی بررسی شده معرفی شده‌اند. نتایج حاصل از ارزیابی نشانگر اینست که بهره‌وری در صنعت کاشی در طی این فاصله زمانی به طور متوسط با نرخ 166/1 افزایش یافته است، این افزایش بهره‌وری کل ناشی از افزایش کارایی عملکردی با نرخ017/1 و افزایش در کارایی فناوری با نرخ 087/1 می‌باشد. افزایش در کارایی عملکردی هم از افزایش در هر دو عامل کارایی مدیریت (037/1)و افزایش در کارایی در مقیاس (032/1) ناشی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

DEA Implementation In Productivity Appraisal Using Malmquist Index

چکیده [English]

This paper estimates total productivity change over time and de-composes it into technically efficient change and technological change for an Iranian Tile and Ceramic Industry with combining Data Envel-opment Analysis and Malmquist Productivity index. In combining these two techniques the outputs from DEA are used as inputs for Malmquist productivity index. In the current study, Tile and Ceramic industry is supposed to be consisted of the firms which are registered in Iranian stock market. Beside the estimation of productivity growth and analyzing its growth rate, this paper uses an internal benchmarking procedure and compares the firms with each other to introduce the best practices. Improvement Planning for others regarding to the best practices, will lead to better performance. The firms are ranked, ac-cording to their total productivity growth rate for the period 1380-1383, concluding that all the firms experienced productivity growth in both decreasing and increasing growth rates. The industry growth av-erage rate is about (1.166), which is result of technical efficiency growth by the rate of (1.017) and the technological efficiency growth by the rate of (1.087). Technical efficiency growth is considered as a consequence of management efficiency growth (1.037) and scale effi-ciency growth (1.032) in this era.

کلیدواژه‌ها [English]

  • productivity
  • data envelopment analysis
  • Malmquist Index
  • Benchmarking