خرد مالی؛ یک نظریه رویش یافته بررسی پدیده اتلاف در صنایع دفاعی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی پدیده اتلاف، به عنوان نتیجه مجموعه‌ای از کنش‌ها و بر هم کنش‌ها بین افراد سازمان است. استراتژی به کار گرفته شده برای انجام این تحقیق استراتژی پژوهشی «رویش نظریه» است که امکان بررسی پدیده را بر اساس مقوله محوری، بستر و شرایط تأثیر گذار آن فراهم می‌آورد. به طور خلاصه یافته‌های این پژوهش در قالب نظریه خرد مالی ارائه شده است. خرد مالی استعداد و توانایی که به شاکله جمعی و سازمان نسبت داده می‌شود و فاعل اصلی در سامان بخشی به دارایی‌ها و هزینه‌ها در جهت نیل به اهداف مالی سازمان است. خرد مالی و یا به عبارت بهتر خرد سازمانی مالی، در برگیرنده ویژگی‌های زیر است:• ایجاد حساسیت، تذکر و تنبه جمعی نسبت به اتلاف ها• ایجاد الگوی‌های تفسیری مشترک و نقشه‌های ذهنی واقع بین نسبت به اتلاف ها• ایجاد توانایی و قابلیت جمعی در حل تعارض‌های اتلاف زا• حرکت و عزم جمعی برای پیشگیری، رویارویی و غلبه بر اتلاف هاجلوگیری از رشد آفات و آسیب‌های سازمانی مهم‌ترین شرایط علی است که منجر به بیداری خرد مالی می‌شود. تبلور خرد مالی در سازمان ابتدا متوجه به حرکت درآوردن و مدیریت چرخه‌های ارزش آفرینی است و سپس متوجه عزم بهبود و آزاد‌سازی تمامی انرژی‌ها و ظرفیت‌های بهبود است. تعالی مالی که حاصل قدرت و شفافیت مالی است در نتیجه بیداری خرد مالی حاصل شده و در خاموشی خرد مالی اتلاف‌ها در تله‌های نقدینگی ظهور و بروز پیدا می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Wisdom A Grounded Theory (Survey Of Waste Phenomenon In Defence Industries)

نویسندگان [English]

  • H.R. Fartookzadeh
  • J. Vaziri

چکیده [English]

  The purpose of this study is to study waste phenomenon as a consequence of actions and interactions among organizational players. The grounded theory strategy, used in this research, will help to analyze the phenomenon in terms of its core category, context, strategies and conditions. In summery, the result of this research is presented in terms of "Financial Wisdom" theory. Financial Wisdom is one of the talents that an organization must have to survive. It's the main factor of resource management in improving asset utilization and cost structure to achieve organizational objectives. Financial Wisdom, i.e. Organizational Financial Wisdom, includes four properties:   Ÿ Collective sensitivity to wastes   Ÿ Shared mental models about wastes and their causes   Ÿ Collective capability for solving conflicts that make wastes   Ÿ Collective movement of preventing and confronting waste   The most important causal conditions that lead to the development of Financial Wisdom are "to prevent five organizational problems". The context of Financial Wisdom is the particular set of conditions and intervening conditions that are the broader set of conditions in which the phenomenon is couched. Management of "Value Creation Cycles" and "Improvement Programs" refers to the actions and responses that occur as the result of the phenomenon (financial wisdom) and finally, the outcomes, both intended and unintended, of these actions are "Financial Excellence" and "Liquidity Traps".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Wisdom
  • Waste
  • Grounded Theory Strategy
  • Liquidity Traps
  • Financial Excellence
  • Value Creation Cycles
  • Defense Industries