معرفی و بکارگیری روش تصمیم‌گیری چندشاخصه «اُرسته» جهت رتبه‌بندی پژوهشکده‌های تحقیقاتی

نویسندگان

چکیده

این مقاله با هدف معرفی و بکارگیری روش‌ تصمیم‌گیری چندشاخصه «اُرسته» با رویکردی اروپایی و مبتنی بر ساختار ترجیحی و روابط برتری بوده و به رتبه‌بندی پژوهشکده‌های مرکز تحقیقات مخابرات ایران می‌پردازد. بدین منظور ابتدا با کسب نظر از مدیران و خبرگان مرکز شاخص‌های ارزیابی‌کننده مناسبی استخراج می‌شود. سپس با گردآوری داده‌ها از 5 پژوهشکده این مرکز، ماتریس تصمیم‌گیری تشکیل و برآن اساس از روش آنتروپی شانون برای محاسبه اوزان استفاده ‌می‌شود. با به‌دست‌آمدن وزن شاخص‌ها و ماتریس تصمیم‌گیری، با روش چندشاخصه اُرسته رتبه‌بندی پژوهشکده‌های تحقیقاتی انجام می‌شود. در این روش شاخص‌ها و گزینه‌ها پس از تشکیل ساختارهای ترجیحی خود، توسط یکی از حالت‌‌های برآورد فاصله، از مبدا فرضی تعیین فاصله شده و فواصل مشخص‌شده با کمک روش میانگین رتبه‌های بس-سون رتبه‌بندی مطلق می‌شوند. درپایان نیز جمع‌بندی و نتیجه‌گیری در مورد رتبه‌ نهایی پژوهشکده‌ها انجام شده و نتایج رتبه‌بندی پژوهشکده‌ها توسط یک روش تصمیم‌گیری چندشاخصه دیگر برای مقایسه با نتایج به‌دست‌آمده از روش اُرسته ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Utilizing ORESTE Method For Re-search Units Ranking

نویسندگان [English]

  • M. Mohamedpour
  • E. Asgharizadeh

چکیده [English]

Multi attribute decision making (MADM) is a dynamic idea that has been established in line with creating techniques and methods to enable a decision maker to solve complicated problems which are composed of several contradictory, different factors. One of the most attractive techniques in practice is additive rank order method to com-pare ordinal evaluations of actions on criterion which is called ORESTE method as a European MADM approach. This paper applies this method to rank five research units of Iran Telecommunication Re-search Center as a nonprofit and research organization. To this end, first we attain number of attributes due to the experts' views to meas-ure the performance of each unit using a questionnaire. Then we col-lect data to make a so-called decision matrix and calculate the weights by Shannon’s Entropy method. Finally, we ranked the research units using ORESTE method in six steps and compared the ranking results with another MADM method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multi Attribute Decision Making (MADM)
  • ORESTE Method
  • Ranking
  • Shannon’s Entropy Method