طراحی مدل ارزیابی آمادگی الکترونیکی برای شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی ایران

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق اولین تلاش برای اتخاذ یک رویکرد خرد برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی (Informatics small and medium size companies) در ایران به حساب می‌آید. در این مقاله پس از بررسی و ارزیابی مدل‌های موجود ارزیابی آمادگی الکترونیکی کشورها و شرکت‌های کوچک و متوسط، با استفاده از نظرسنجی خبرگان فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت‌های انفورماتیکی ایران و روش میانگین فازی، مدلی برای ارزیابی آمادگی الکترونیکی شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی ایران، مناسب و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فناوری کشور طراحی شده است. این مدل از پنج بعد: "زیرساخت‌ الکترونیکی" (E-infrastructure)، "کاربردها و خدمات شبکه ای" (networked applications and services)،‌ "منابع انسانی" (human resources)، "بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات و تجارت کالاهای فناوری اطلاعات و ارتباطات" (ICT sector and ICT goods trade) و "توانمند سازهای دنیای شبکه ای" (networked world enablers) و 54 شاخص تشکیل شده است. همچنین این مدل در سه شرکت انفورماتیکی ایران که از سه طبقه قوی، متوسط و ضعیف بر اساس رده‌بندی شورای عالی انفورماتیک انتخاب شده اند، پیاده‌سازی و اجرا شده است. نتایج حاصل از تحقیق حاضر در این سه شرکت انفورماتیکی نشان می‌دهد که این شرکت‌ها در حوزه‌های زیرساخت الکترونیکی و کاربردها و خدمات شبکه‌ای نسبت به سایر حوزه‌ها به ترتیب از بالاترین و پایین‌ترین آمادگی برخوردار می‌باشند. مدل ارائه شده در این مقاله به مدیران شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی ایران کمک می‌کند تا از طریق شناسایی نقاط قوت و ضعف و همچنین تهدید‌ها و فرصت‌های پیش روی شرکت‌ها در پذیرش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، بتوانند برای سرمایه گذاریهای آینده و رسیدن به آمادگی بیشتر در این زمینه، برنامه‌ریزیهای مناسبی داشته باشند.کلید واژه‌ها: آمادگی الکترونیکی، شکاف دیجیتالی، شرکت‌های کوچک و متوسط انفورماتیکی، شورای عالی انفورماتیک، ایران

عنوان مقاله [English]

Designing An E-readiness Assessment Model For Iranian Informatics Small And Medium Size Companies

نویسندگان [English]

  • P. Hanafizadeh
  • A. Nabavi
  • M.R. Hanafizadeh

چکیده [English]

Studying literature on e-readiness assessment reveals that numerous studies have been conducted on assessing countries’ e-readiness -a macro perspective- but few have attempted to evaluate it from a micro perspective. In addition, most studies is done on micro level of e-readiness pertain to e-readiness assessment of small and medium en-terprises (SMEs).The present study is the first attempt to adopt a micro approach to assessing e-readiness of Informatics small and medium size companies in Iran. In this study, an e-readiness assessment model for Iranian informatics small and medium size companies is designed based on reviewing literature on e-readiness assessment models of countries and SMEs, opinions of ICT experts at informatics companies and fuzzy mean method. This model is adaptable to social, economical and technological conditions of the country. The model consists of five dimensions including "e-infrastructure", "human resources", "networked world enablers", "networked applications and services", and "ICT sector and ICT goods trade". In addition, it is composed of 54 indicators. This model was implemented in three Iranian informatics companies which were selected from three group of strong, medium, and weak based on High Council of Informatics rank-ings. The results of the presented research on these three companies indicate that they have highest readiness in "e-infrastructure" and low-est readiness in "networked applications and services".  The model presented here helps top decision makers in Iranian informatics small and medium size companies to identify the strengths, weaknesses, threats and opportunities of their companies for readiness in adopting ICTs as they plan further investments in ICTs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-readiness
  • Digital Divide
  • Small and Medium Size In-formatics Companies
  • High Council of Informatics
  • Iran