بررسی رابطه روش‌های ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد کارکنان

نویسنده

چکیده

منابع انسانی سرمایه‌های بنیادی و منشأ هر گونه تحول و نوآوری در سازمان‌ها محسوب می‌شوند. هر فرد برای پیشرفت و نیل به اهداف تعیین شده شغلی و شخصی نیاز به آگاهی از موقعیت خود دارد تا با شناخت نقاط قوت و ضعف عملکرد و رفتار خود، سازمان را در تحقق اهدافش یاری نماید.رمز بقای سلامت سازمان‌ها و ایجاد میل و رغبت به کار در کارکنان در گرو وجود سیستم صحیح ارزیابی نیروی انسانی است.هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه ارزیابی عملکرد کارکنان با بهبود عملکرد نیروی انسانی در بانک مسکن استان گلستان می‌باشد. روش تحقیق در پژوهش حاضر پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری کلیه کارکنان بانک مسکن استان گلستان که تعداد آنها 140نفر می‌باشند. برای انتخاب نمونه آماری از روش سرشماری استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده و از ابزارهایی چون پرسشنامه، اسناد ومدارک، در جمع‌آوری داده‌ها استفاده شده است و جهت تعیین روایی ابزار از روش محتوایی و برای تعیین پایایی از روش آزمون ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که ضریب حاصل 93/0 می‌باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون‌های کای دو و اسپیرمن) با کمک نرم‌افزار spss استفاده گردید. نتیجه تحقیق اینکه فرضیات با سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها