توسعه مدل کارت امتیازی متوازن مدیریت دانش: مطالعه موردی یک گروه صنعتی تحقیقاتی دولتی در ایران

نویسندگان

چکیده

مدیریت دانش از طریق یک فرایند استراتژیک به هدف‌گذاری، سیاست گذاری، اجرا و بازنگری مداوم و دقیق دانش می‌پردازد. این مقاله با معرفی روش‌های بکار گرفته شده جهت اندازه‌گیری عملکرد استراتژی‌های مدیریت دانش، روش کارت امتیازی متوازن را به‌عنوان الگوئی جامع بدین منظور معرفی می‌نماید و با توسعه مدل کارت امتیازی متوازن مدیریت دانش، مدل مزبور را به عنوان رویکردی مناسب جهت اندازه‌گیری عملکرد استراتژی ایجاد دانش مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد. در این مدل با مبنا قرار گرفتن چهار جنبه متوازن دانش یعنی دانش همفکری، دانش مفهومی، دانش اصولی و دانش عملیاتی زمینه برای استقرار و ارزیابی عملکرد استراتژی ایجاد دانش فراهم خواهد شد. در ادامه با استفاده از پرسشنامه و جمع‌آوری نظرات خبرگان، مدل مزبور از طریق بکارگیری آزمون ناپارامتریک بی نم مورد اعتبارسنجی قرار می‌گیرد. سپس مدل در یکی از گروه‌های صنعتی دولتی پیاده‌سازی گردیده و نتایج حاصل از اجرای آن مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت. در انتها جهت سنجش اثربخشی اجرای مدل مزبور در سطح گروه تحقیقاتی، داده‌های حاصل از سنجش رضایت مشتری با استفاده از آزمون پارامتریک t مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

کلیدواژه‌ها