بررسی عوامل مؤثر و مشکلات شرکت‌ها در بکارگیری تجارت الکترونیک (مطالعه موردی: شرکت‌های صادراتی ایران)

نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین روندهای اقتصادی دهه گذشته، افزایش استفاده از اینترنت جهت انجام کسب و کار بوده است. بسیاری از شرکت‌ها به دلیل فشار رقابت در سطح جهانی، ناچار به پذیرش تجارت‌الکترونیک شده‌اند. تحقیق حاضر به منظور شناسایی مشکلات شرکت‌های صادراتی در بکارگیری تجارت‌الکترونیک از دیدگاه مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران و صادرکنندکان موفق، انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق از مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران و صادرکنندگان نمونه سال‌های 83 و 84 تشکیل شده است. در مجموع تعداد 115 پرسشنامه، توزیع شد و از این تعداد،91 پرسشنامه جمع‌آوری گردید و در تجزیه و تحلیل‌ها مورد استفاده قرار گرفت. به عبارت دیگر نرخ پاسخگویی معادل 79 درصد بوده است.یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که کلیه عوامل محیطی کلان و خرد بر بکارگیری تجارت‌الکترونیک توسط شرکت‌های صادراتی، تأثیر دارند ولی میزان تأثیر آنها به یک اندازه نیست، به نحوی که عوامل کلان تأثیر بیشتری نسبت به عوامل خرد دارند. در بین عوامل کلان نیز عوامل سیاسی‌ـ قانونی، عوامل اجتماعی‌ـ فرهنگی، در اولویت اول و عوامل اقتصادی و عوامل فنی و تکنولوژیک در اولویت بعدی قرار دارند. در بین عوامل خرد نیز مشتریان، توزیع‌کنندکان، رقبا و سازمان به ترتیب، بیشترین تأثیر را بر بکارگیری تجارت‌الکترونیک توسط شرکت‌های صادراتی دارند. همچنین در بین عوامل دورن سازمانی نیز بیشترین میزان اثرگذاری به ترتیب به دانش بازاریابی،‌ نوع محصول، نیروی کار، وضعیت مالی و مدیریت مربوط می‌شود.

کلیدواژه‌ها