بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر احساسات در سازمان‌های دولتی بر اساس مدل مطالعات فرهنگی گلوب (GLOBE)

نویسندگان

چکیده

یکی از وظایف نانوشته مدیران در سازمانهای امروزی مدیریت احساسات است؛ یعنی ایجاد احساسات مثبت و جلوگیری از شکل گیری احساسات منفی. یکی از علل بروز احساسات مثبت و منفی فرهنگ ملی و فرهنگ سازمانی است. آگاهی از اینکه کدامیک از ابعاد فرهنگی موجب شکل گیری احساسات مثبت یا منفی می شود، مدیران را در این راستا یاری خواهد کرد. این تحقیق در راستای آگاهی بخشی به مدیران در جهت شناسایی علل فرهنگی احساسات مثبت و منفی جهت یافته است. بدین منظور سه وزارتخانه کار و امور اجتماعی، نفت و اقتصاد و دارایی مورد تحقیق قرار گرفته و نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی دار و مثبتی میان سن، اجتناب از عدم اطمینان و احساسات مثبت و رابطه معنی دار و معکوس بین فاصله قدرت، جمع گرایی درون گروهی، برابری جنسی و نوعدوستی با احساسات مثبت وجود دارد. از طرفی رابطه علی مثبت و معنی داری بین جمع گرایی درون گروهی و احساسات منفی و رابطه علی معنی دار و معکوسی بین برابری جنسی، قاطعیت و جمع گرایی بین گروهی با احساسات منفی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation of the Effects of GLOBE's Cultural Dimensions on Emotions in Public Organizations

نویسندگان [English]

  • A Gholipour
  • R Tahmasebi
  • A Nargesian

چکیده [English]

One of the unwritten functions of managers in today's organizations is emotion management i.e. developing positive emotions and prevent-ing the formation of negative emotions. One reason of positive and negative emotions occurrence is national and organizational culture. Knowing which cultural dimensions cause positive or negative emo-tions will help managers. This research has been conducted with the aim of informing managers in recognition of the cultural causes of positive and negative emotions. In order to do this, three ministries of Labor and Social Affairs, Petroleum, and Economic Affairs and Finance have been studied and the research results show a significant and direct relation among age and uncertainty avoidance with positive emotions, significant and indirect relation among power distance, in-group collectivism, gender egalitarianism and human orientation with positive emotions, significant and direct casual relation between in-group collectivism and negative emotions and significant and indirect casual relation among gender egalitarianism, assertiveness, institutional collectivism and negative emotions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Dimensions
  • GLOBE Study
  • Positive Emotion
  • Negative Emotion