بررسی نقش پرتفوی رفتاری در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

بیش از پنجاه سال پیش فریدمن و ساویج  [1] عنوان کردند کسانیکه بلیط‌های لاتاری خریداری می‌کنند، همزمان برگه‌های بیمه را نیز تهیه می‌کنند. آنها برای این دسته از افراد تابع مطلوبیتی به شکل S ترسیم کردند که در قسمت بردها مقعر و در قسمت باخت ها محدب است. تحقیقات آیزنهاور  [2] و بسیاری دیگر نیز رفتار ریسک را بصورتی که فریدمن و ساویج [1]  مطرح کرده‌اند، تایید می‌کنند. شفرین و استات‌مان  [3] با تلفیق نظریه انتظار  کانمان و تورسکی  [4] و نظریه "امنیت، پتانسیل و ایده آل" ( SP/A) لوپز  [5] به همراه نظریه "حساب ذهنی"  تالر  [6] مدلی را معرفی کردند که سرمایه‌گذاران در آن پرتفوی‌های خود را به صورت هرمی طراحی می‌کنند که با توجه به اهداف آنها از سرمایه‌گذاری و احساسات غالب بر آنها دارای لایه‌های متفاوتی است. این تحقیق با بررسی رفتار سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران به دنبال یافتن نشانه‌هایی ازتشکیل پرتفوی‌های هرمی بر اساس مفاهیم نظریه پرتفوی رفتاری  است. برای این منظور، نمونه ای تصادفی به تعداد 356 نفر از خریداران سهام انتخاب شده و پرسشنامه بین آنها توزیع گردید. سپس اطلاعات با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی تجزیه و تحلیل شد و شش عامل؛ ابهام گریزی، امید، خوش بینی، بدبینی، ترس و ایده آل گرایی، به عنوان عوامل تاثیرگذار بر رفتار سرمایه گذاران به دست آمد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating Behavioral Portfolio Theory on Investors’ Purchase De-cision in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M Amirshahi
  • H Ghalibaf asl
  • M Shirzi
  • V Siahtiri

چکیده [English]

More than 50 years ago Friedman and Savage stated that investors who purchase lottery tickets (risk taking behavior), buy insurance coverage (risk averse behavior) at the same time. They proposed an “S” shape utility function that features concave as loss and convex as winning. Eisenhauer and many other researchers have confirmed risk behavior as suggested by Friedman and Savage. Shefrin and Statman combined: 1) Prospect Theory of Kahnman and Teversky, 2) Lops’ Security, Potential, and Aspiration (SP/A) Theory, and 3) Thaler’s Mental Account Theory and presented a new descriptive model show-ing that investors design their portfolios as a layered pyramid consist-ing of  many different layers according to their investment goals and dominant emotions. The objective of this survey research is to trace the existence of layered pyramid portfolios according to Behavioral Portfolio Theory among the potential investors at Tehran Stock Ex-change. 356 respondents among the potential investors at TSE were chosen through random sampling and they completed the question-naire. Research data was analyzed with the help of explorative factor analysis. Research findings indicated six main factors that influence Iranian investors’ purchase decisions namely: ambiguity aversion, hope, fear, optimism, pessimism, fear and aspiration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common Investor
  • Behavioral Portfolio Theory
  • Mental Account