اثر انواع استخدام بر بهره‌وری نیروی انسانی: مطالعه موردی دروزارت نفت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

صاحبنظران، مدیریت را استفاده صحیح و شایسته از منابع تعریف نموده اند. این منابع شامل منابع مالی، فیزیکی و انسانی است ، که گرچه همه آنها مهم هستند اما امروزه تأکید عمده بر منابع انسانی به عنوان مهمترین عامل استراتژیک سازمان می باشد. این تأکید از این جهت است که امروزه توجه به منابع انسانی، نه فقط از جهت نقشهای متداول آنها، بلکه همچنین از نظر نفوذی که بر سایر عوامل کلیدی در سازمان دارند، در حال افزایش است.مدیریت سازمان با برنامه‌ریزی منابع انسانی به روشهای مختلف، بر بهره وری سازمان و در نهایت جامعه اثر می‌گذارد. یکی از این روش ها نوع استخدام منابع انسانی است. تأکید اصلی این نوشتار نیز بر انواع استخدام نیروی انسانی از خارج و یا داخل سازمان است. لذا با بیان مشکلات و فرصتهایی که هریک در سازمان می‌توانند ایجاد کنند به بررسی موردی آن در وزارت نفت و وزارت علوم و تحقیقات و فنآوری ایران  می پردازد. فرضیه اهم این نوشتار عبارتست از: نوع استخدام بر بهره‌وری کارکنان ستادی وزارت نفت ووزارت علوم، تحقیقات و فنآوری اثر دارد. روش های جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه می‌باشد و برای تحلیل پرسشنامه‌ها از آمار تحلیلی آنالیز واریانس یک طرفه، و آزمون T زوجی استفاده شده است. نتایج نشان میدهد که نوع استخدام بر بهره‌وری کارکنان ستادی دو وزارتخانه تأثیر دارد ولی تفاوتی میان بهره‌وری نیروی انسانی پیمانی و رسمی وجود ندارد بلکه تفاوت اصلی بین بهره‌وری نیروی انسانی رسمی و پیمانی و سایر استخدامهای موقت و استخدام رسمی با سابقه بالا است که میتواند ناشی از عوامل بنیادی دیگری باشد. در ضمن بررسی‌ها نشان داد که درهر دو وزارتخانه افراد با استخدام موقت (بجز پیمانی) با بالاتر رفتن سابقه کاری بهره‌وری آنها کاهش می‌یابد. در وزارت نفت با بالاتر رفتن سابقه کار افراد رسمی، از بهره‌وری بالاتری برخوردارند؛ ولی در وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری با بالاتر رفتن سابقه کاری افراد رسمی، بهره‌وری نیروی انسانی کاهشمییابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Employment Type on Human Resources' Productivity, A Case Study in Ministry of Science, Research and Technology and Min-istry of Petroleum

نویسندگان [English]

 • R Gholipoor
 • A Faghihi
 • M Hamidian
 • S Hamidian

چکیده [English]

Management has been described as the proper and suitable use of finan-cial, physical and human resources (HR). Although all of these re-sources are important, theses days, HRs have been specially emphasized. The reason behind this emphasis is that at the moment, paying attention to human resources not only because of their common roles, but also due to their influence on other key factors in organization is increasing more than ever.Generally, organization management affects the productivity of organization and consequently, the society by planning HR in different methods. One of these methods is the type of HR employment and the main focus of the present paper is on various types of employing from inside and outside an organization. Thus, by stating the problems and opportunities that each of them can create in the organization, a case study in the MOP and MSRT of Iran is carries out. The main hypothesis of research is that: the type of employment affects the productivity of the staff of MOP and MSRT of Iran. Questionnaires and interviews were the instrument of data collection and to analyze the questionnaires, analytical statistics of One-Way variance analysis and the T-student were used. Result showed that the type of employment does affect the productivity of the staffs of both ministries however there is no difference between the productivity of contractual and permanently employed HRs. Of course, the main difference exists between the productivity of these two types and other "temporary" and "permanent employment with high experience records" which may be caused by other fundamental factors. Furthermore, studies indicated that in both ministries, the productivity of individuals with temporary employments other than contractual employment decreased as their service record increased. It was found that in the MOP permanent employees with many years had higher level of productivity while in the MSRT, the higher permanent employees’ service record, the lower their productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Employment
 • Temporary employment
 • Contractual Employment
 • Permanent Employment
 • Human resources
 • productivity
 • General Ministry
 • Professional Ministry