بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها (مطالعه موردی: اداره کل مالیات غرب استان تهران)

نویسندگان

چکیده

مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در دهه اخیر به پارادایم غالب و مسلط حوزه اداره شرکت‌ها و سازمانها تبدیل شده است و شرکت‌های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر محیط اجتماعی را جزئی از استراتژی خود می‌بینند. این مفهوم، موضوعی است که هم‌اکنون در کشورهای توسعه یافته و کشورهایی با اقـتصاد باز به شدت از سوی تمامی بازیگران چون حکومت‌ها، شرکت‌ها، جامعه مدنی، سازمان‌های بین‌المللی و مراکز علمی دنبال می‌شود. محققان این مقاله بر این باورند که سرمایه اجتماعی سازمانی بر افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها اثر گذار است. لذا، در این مقاله تلاش می شود تا نقش سرمایه اجتماعی در افزایش مسئولیت پذیری اجتماعی اداره کل مالیات غرب استان تهران تبیین شود. یافته‌های مقاله حاکی از آن است که بین سرمایه اجتماعی در اداره کل مالیات غرب استان تهران و مسئولیت پذیری اجتماعی در این سازمان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین عناصر ساختاری، شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی، رابطه علی معنی دار و مثبتی با مسئولیت پذیری اجتماعی اداره کل مالیات غرب استان تهران وجود دارد. جامعه آماری این تحقیق نیز شامل کارکنان شاغل اداره کل مالیات غرب استان تهران می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Social Capital on Organizations' Social Responsibility (A Case Study: Western Tax Or-ganization of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • G Taleghani
  • A Nargesian
  • M Goudarzi

چکیده [English]

In recent years, the concept of corporations' social responsibility has become the dominant paradigm which is preponderant upon adminis-tration areas of corporations in a way that the world's biggest and most well-known companies consider the sense of responsibility toward their social environment a part of their strategy.In developed countries and countries with open economies, this con-cept is followed strongly by all the actors including governments, cor-porations, civil society, international organizations and scientific cen-ters. Researchers of this article believe that organizational social capital is a key to increase social responsibility, so in this article researchers try to show the role of social capital in increasing social responsibility in Western Tax Organization of Tehran province. Findings of this article indicate that there is a meaningful relation between social capital and social responsibility, and also a causal, positive and meaningful relation between elements of social capital (structural factors, cognitive factors and relational factors) and social responsibility. The population of this research was the human resources of Western Tax Organization of Tehran province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social capital
  • social responsibility
  • Structural Factor
  • Cognitive Factor
  • Relational Factor