شناسائی و اولویت بندی عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه مدیران

نویسندگان

چکیده

در ایران، درصد بالایی از محصولات و خدمات توسط شرکت های هلدینگ تولید می شوند ولی اینگونه شرکت ها هنوز ناشناخته باقی مانده اند. عوامل متعددی وجود دارند که می توانند انگیزه هایی برای تشکیل شرکت های هلدینگ باشنداما با توجه به تفاوت های بنیادی میان شرکت های هلدینگ عمودی ، افقی و مختلط  تشخیص عوامل و اولویت بندی آن ها به تفکیک برای این سه نوع هلدینگ انجام گرفته است . عوامل  موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در سه گروه عوامل مدیریتی ، مالی و حقوقی طبقه بندی شده اند.با توجه به منابع علمی و نتایج تحقیقات در زمینه عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ  ابتدااین عوامل  از دیدگاه مدیران شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گروه بندی سپس اثرگذاری ان عوامل بر تشکیل شرکتهای هولدینگ مورد بررسی قرار گرفته است.اولویت بندی عوامل نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.در هردو مورد از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته ایم  بر اساس نظرات واطلاعات جمع اوری شده  سه گروه عوامل- عوامل مدیریتی ، عوامل مالی و عوامل حقوقی- در تشکیل هر سه نوع شرکت های هلدینگ موثر تشخیص داده شده اند .همچنین دریافتیم که اجزای این عوامل و اولویت بندی آن ها در سه نوع شرکت هلدینگ متفاوت می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Diagnosing And Prioritizing Influential Factors in Holding Companies Establishment In Islamic Republic of Iran from the Viewpoint of Managers

نویسندگان [English]

  • S khodamoradi
  • M.A Mirza Koochak Shirazi
  • M Vazin Karimian

چکیده [English]

In Iran, a great percentage of goods and services are produced by holding companies however, these companies are not still known completely. There are several factors that can motivate economic managers to establish holding companies. Regarding the basic differences among vertical, horizontal and conglomerate holding companies, this article aims to diagnose and prioritize these factors separately and classify them in managerial, financial and legal categories. After extracting factors which are influential in the three types of holding companies, and based on the reviewed literature, these factors will be analyzed from the viewpoint of listed holding companies’ managers. The prioritization of components of each factor is done by analytical hierarchy process (AHP). For this purpose, influential factors for all types of holding companies in Iran are diagnosed using questionnaires, and then components of factors are prioritized by other questionnaires. According to holding companies’ executives, the three groups namely managerial, financial and legal factors are considered influential in establishment of all three types of holding companies. Also we found out that the components of factors and their priorities differ among the three types of holding companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vertical Holding
  • Horizontal Holding
  • Conglomerate Holding
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)