شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی

نویسندگان

چکیده

تغییرات ناشی از گسترش بانکداری اینترنتی در ساختار نظام بانکی، مشکلات موجود جهت استفاده از خدمات مذکور و عدم گرایش برخی از مشتریان و حتی کارمندان بانک‌ها به استفاده از این خدمات، سبب شده است تا مدیران سیستم بانکی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشریان باشند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی است. مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که عوامل نگرش، کنترل‌های رفتاری و هنجارهای ذهنی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی دارد. این عوامل قریب به 33 درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین می‌کنند و این در حالی است که مدل‌های مرسوم استفاده شده در تحقیقات پیشین نیز به طور متوسط 37 درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of Factors Affecting the Adoption of Internet Banking

نویسندگان [English]

  • H Safarzadeh
  • M Forootan

چکیده [English]

Changes arising from E-banking expanding in banking system, the existing difficulties in relation to E-banking services usage and lack of tendency in some customers and even bank employees to use these services, have caused bank system managers to explore effective factors on internet banking adop-tion by customers. The purpose of this research is the inspection of factors influencing adoption of internet banking by customers. Descriptive- survey is the methodology of this study and simple random sampling was applied. We also used structural equation modeling (SEM) and multiple regressions for data analyzing. Results indicated that attitude, behavioral control and Subjective norm had the most effects on internet banking adoption by bank-ing system customers. These factors explained approximately 33% of factors influencing on internet banking adoption. Customary models used in past studies, explained averagely 37% of factors influencing on internet banking adoption.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet banking
  • Intention-based theories
  • Adoption
  • Attitude
  • Subjective norms
  • Perceived behavioral control