بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن

نویسندگان

چکیده

  هدف این مقاله با اتخاذ رویکرد تعاملی، تبیین نقش واسط خودسودمندی به منظور ارتقای اثربخشی برنامه­های جامعه­پذیری افراد تازه وارد در سازمان مورد مطالعه است. با اتکا به داده­های بدست آمده از 115 پرسشنامه و تحلیل نتایج آنها با الگوی «بارون و کنی»، نقش واسط خودسودمندی تایید شد. همچنین وجود تاثیر مثبت تاکتیک­های جامعه­پذیری نهادی بر خودسودمندی نیز مورد تایید قرار گرفت. یافته­های حاصله حاکی از آن است که اثربخشی برنامه­های جامعه­پذیری سازمانی در قالب تاکتیک­های نهادی، تحت تاثیر سطح خودسودمندی افراد جدیدالاستخدام قرار دارد و به ارتقای سطح خبرگی کاری و تمایل به ماندن افراد در سازمان مورد مطالعه منجر می­گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the role Of Self-Efficacy As A Mediator Variable Between Institutional Socialization Tactic And Task Mastery And Intent To Stay

نویسندگان [English]

  • S Mortazavi
  • S.H Kazemi
  • M Kavian
  • M Mazidi

چکیده [English]

The purpose of this article with adoption of interactional approach is to elaborate self-efficacy mediating role and promote the effectiveness of newcomer’s socialization programs in the studied organization. Relying on obtained data from 115 questionnaires and analysis of results with «Barron and thou» model, self-efficacy mediating role was confirmed. There is also a positive influence of institutional socialization tactics on self-efficacy that was confirmed. Obtained results indicate that the effectiveness of organizational socialization programs in the form of institutional tactics are influenced by the level of newcomer’s self-efficacy and will improve job competence and expertise and intention to stay in organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Socialization
  • Intention To Stay
  • Job competence and expertise
  • Self-efficacy
  • Institutional Tactics