ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه

نویسندگان

چکیده

با توجه به فرایند جهانی شدن و شدت افزایش رقابتها در سطح بین‌المللی، تحقیق و توسعه بعنوان نمود عینی نوآوری، یکی از اثر‌بخش‌ترین فعالیت‌های مورد توجه مدیران بنگاه‌های اقتصادی در جهت رسیدن به توسعه پایدار به شمار می‌آید. مسئله مهمی که شرکت‌های درگیر در فعالیت‌های تحقیق و توسعه با آن مواجه‌اند انتخاب پروژه تحقیق و توسعه مناسب است. هدف این مقاله، ارائه چارچوبی کارآمد برای ارزیابی پروژه‌های تحقیق و -توسعه،مدل کردن نظرات کارشناسان و در نهایت انتخاب مناسب‌ترین پروژه، با در نظر گرفتن رویکردهای مختلف پیش‌رو است. در این مقاله، روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی به همراه منطق فازی و روش دلفی برای ارزیابی پروژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته و یک مطالعه موردی به‌منظور تشریح متدولوژی پیشنهادی، ارائه شده است. سپس، به بحث نتایج و راه‌کارهای آتی توسعه مقاله پرداخته‌ایم

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Multi-Criteria Approach For Research And Development Project Selection Based On Fuzzy Logic

نویسندگان [English]

  • M Amiri
  • B Bagheri
  • J Salehi Sadaghiani
  • M Hosseinian

چکیده [English]

Due to the increasingly competitive marketplace, research and development (R‌&‌D) as the key element of innovation are among the most efficient activities for the firms’ managers. All companies that engage in R‌&‌D are faced with the important problem of selecting the most appropriate project. The aim of this paper is to present an efficient framework to evaluate the R‌&‌D projects, to model the experts’ opinions and finally, to select the most appropriate one. We utilize analytic hierarchy process (AHP) technique with fuzzy logic and the Delphi method together to assess the projects efficiently. Finally, a case study is presented to illustrate the procedure of the proposed methodology, together with conclusions and suggestions for future research.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology, R&
  • D Project Selection, Analytic Hierarchy Process, Fuzzy Logic, Modified Delphi Method