محاسبه ریسک با معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

امروزه بورس به عنوان ابزاری برای تجهیز و هدایت سرمایه در جهت توسعه اقتصادی، یکی از مؤثرترین ابزارها در سیستم اقتصاد متکی به بازار آزاد به شمار می رود. بررسی ریسک و بازده سهام شرکت های مختلف، از مهمترین پیش نیازهای سرمایه گذاری در بورس می باشد. به طور کلی معیارهای سنتی مورد استفاده در سنجش ریسک (انحراف معیار و معیار بتا) علیرغم کارایی نسبی ای که دارند دارای محدودیت های بسیاری می باشند. در این پژوهش سعی گردیده تا شیوه جدیدی در تخمین ریسک موجود در سری های زمانی از جمله بازده سهام با استفاده از روش های موجود در مدل تسلط تصادفی همچون  گشتاور جزئی پایین ارائه گردد تا در کنار سایر معیارهای  سنتی محاسبه ریسک از جمله انحراف معیار و ضریب بتا بتواند به عنوان یک عامل راهنما در تصمیمات سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد. محاسبه ریسک توسط معیار تسلط تصادفی در مورد بازده روزانه سهام 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره   1386-1387 صورت گرفته است. به منظور بررسی میزان انطباق رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مختلف ریسک از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است . به منظور بررسی میزان انطباق رتبه بندی شرکت ها بر اساس شاخص های مختلف ریسک از ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شده است که نتایج حاکی از آن است که سه معیار در محاسبه ریسک با یکدیگر انطباق دارند و بیشترین انطباق بین دو معیار تسلط تصادفی و انحراف معیار وجود دارد و بین معیارهای تسلط تصادفی و بتا و بتا و انحراف معیار همبستگی کمتری وجود دارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Stochastic Dominance And Its Comparison With Other Conventional Risk Measures In Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • R Tarjoman
  • R Raei

چکیده [English]

Nowadays stock market as a means to facilitate and direct micro investment for economic development is deemed as one of the most effective tools in the market economy system. Analyzing the risk and output of various companies' shares is among the most important preconditions of stock investment. In general, although conventional risk measures such as Beta and standard deviation are relatively efficient but they have some limitations, for example variance is a symmetric measure and considers gains and losses the same. Also when the distributions are not normal, we can’t use variance as a risk measure. This research has attempted to offer a new method in assessing the amount of risk in time series such as share return rate by the use of current tools in stochastic dominance model like lower partial moment beside other traditional risk assessment criteria such as standard deviation and beta coefficient. It would be used as a guiding factor in stock investment decision. The risk, with regards to daily return of 40 accepted companies in Tehran Stock Exchange in 1386-1387 period, has been calculated by stochastic dominance. In order to analyze the degree of correlation in the ranking of the companies based on different risk indicators the Spearman correlation coefficient has been used. Calculation results indicate that the most significant conformity in risk criteria existed between standard deviation criteria and stochastic dominance while less accordance was observed between stochastic dominance and beta, and standard deviation and Beta.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital Market
  • Stochastic Dominance Theory
  • Risk and Return
  • Lower Partial Moment