بررسی مقایسه‌ای میزان تأثیر جاذبه‌های تبلیغات تلویزیونی شرکت ایرانسل و همراه اول بر نگرش نسبت‌به نام و نشان تجاری و نگرش نسبت‌به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان کاربر تلفن همراه در شهر شیراز)

نویسنده

چکیده

تأثیر تبلیغات بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری نیز، یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. لذا هدف از تحقیق حاضر این است که میزان تأثیر جاذبه‌های تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری و نگرش نسبت به تبلیغات این دو شرکت را به شکل مقایسه‌ای مورد ارزیابی قرار دهد. بدین‌منظور با استفاده از پرسشنامه، نظرات 390 نفر از دانشجویان کاربر تلفن همراه در دانشگاه‌های شیراز که در معرض تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل قرار گرفته‌اند جمع‌آوری گردید. پس از اطمینان از پایایی و روایی ابزار تحقیق، فرضیات پژوهش با استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری در لیزرل و آزمون t زوجی مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که جاذبه‌های تبلیغات تلویزیونی ایرانسل و همراه اول تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به تبلیغات آنها و بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری همراه اول دارد، اما تأثیر معناداری بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری ایرانسل ندارد و نگرش نسبت به تبلیغات ایرانسل و همراه اول رابطه معناداری با نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Survey of Irancell and Hamrah-e-Avval TV Advertisement At-tractions Influences on Viewpoint toward Brand and Viewpoint toward Advertise-ment (Case Study: Students Using Cell-phone in Shiraz)

نویسنده [English]

  • M. Hashemi

چکیده [English]

Effect of advertisement on viewpoint toward brand is always one of the most important subjects in advertising field. This study aims to comparatively evaluate influence rate of Irancell and Hamrah-e-Avval TV advertisement attractions on viewpoint toward brand and viewpoint toward advertisement. For this purpose, opinions of 390 cellphone-using students in Shiraz exposed to Irancell and Hamrah-e-Avval TV advertisement were collected through questionnaire. After ensuring validity and reliability of research tool, hypotheses were surveyed structural equations modeling in LIZREL and two tailed t-test. Findings showed that Irancell and Hamrah-e-Avval TV advertisement attractions have significant influence on viewpoint to their advertisement and on viewpoint to Hamrah-e-Avval brand while there was no meaningful effect on viewpoint to Irancell brand. Viewpoint toward Irancell and Hamrah-e-Avval advertisement have significant relation with viewpoint toward these two incorporations’ brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Advertisement
  • Advertisement attractions
  • Viewpoint toward advertisement
  • Viewpoint to brand
  • Structural Equations Modeling
  • Irancell and Hamrah-e-Avval mobile communication incorporation