مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری قابلیت‌های نوآوری

نویسندگان

دانشگاه گیلان

چکیده

مدیران به منظور موفقیت در محیط رقابتی امروز لازم است توجه شایانی به بازاریابی و رویکردهای نوین آن داشته باشند. بازارگرایی از رویکردهای نوین در بازاریابی است که مشتری را به عنوان مرکز و هدف نهایی کسب و کار درنظر می‌گیرد، از اینرو امکان دستیابی به عملکرد برتر را ازطریق سازوکارهای نوآورانه فراهم می‌سازد؛ لذا هدف از این تحقیق بررسی تاثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط به واسطه نقش میانجی‌ قابلیت نوآوری است. جامعه هدف این مطالعه شرکت‌های کوچک و متوسط شهرک‌های صنعتی غرب گیلان تعیین شد. پرسشنامه بر اساس مطالعات مختلف مرتبط با موضوع طراحی و در میان مدیران ارشد شرکت‌ها توزیع شد. در مجموع 200 شرکت کوچک و متوسط در منطقه، مورد مطالعه شناسایی و به منظور نمونه‌گیری از فرمول جامعه محدود کوکران استفاده و حجم نمونه 132 شرکت تعیین شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان‌دهنده نقش میانجی قابلیت نوآوری بر تاثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار بود؛ همچنین بازارگرایی بر قابلیت نوآوری، قابلیت نوآوری  و بازارگرایی بر عملکرد بازار تاثیر مثبت و معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying Influence of Market Orientation on Market Function of SMEs with Media-tion of Innovation Capabilities

نویسندگان [English]

  • Ismail Malekakhlagh
  • Mostafa Ibrahim Pour
  • zohreh norouzi rodposhti

چکیده [English]

Managers need to specially regard marketing and its modern approaches in order to succeed in today competitive environment. Market orientation is one of the new approaches of marketing in which customer is supposed to be center and ultimate goal of business so provides premier performance via innovative mechanisms. So this survey aims to study influence of market orientation on market function of SMEs with mediation of innovation capabilities. Statistical population in this paper is companies of industrial zones in Western Gilan. Questionnaires were designed and distributed among managers of companies. Totally, 200 companies were identified and sample size was 122 companies by Cochran method. Structure equation modeling technique with minimum minor squares approach was used for data analysis. Findings show mediator role of innovation in influence of market orientation on market function. Also market orientation has positive and significant influence on innovation while innovation and market orientation have positive influence on market function.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market orientation
  • Innovation Capability
  • Market Function
  • SMES