بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با تأکید بر نقش اعتماد به برند به عنوان متغیر میانجی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

برندها در بازار مصرف‌کننده اهمیت بسیاری دارند زیرا می‌توانند به عنوان رابط شرکت و مشتریان عمل کنند. تحقیقات گذشته نشان می‌دهد وفاداری به برند اهمیت بالایی در موفقیت شرکت‌ها دارد، از اینرو ایجاد و حفظ وفاداری به برند در میان مشتریان به یکی از دغدغه‌های اصلی بازاریابان تبدیل شده است. از آنجایی که عملکرد برند و ارتباطات برند ـ مشتری مانند اعتماد به برند و وفاداری به آن می‌تواند از ارتباطات برند و کیفیت خدمات ناشی شود، لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر وفاداری به برند با نقش میانجی اعتماد به برند است. تحقیق حاضر از لحاظ روش، از نوع توصیفی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، دارندگان خودروهای سواری در سطح شهر سنندج هستند. روش نمونه گیری، غیرتصادفی در دسترس و حجم نمونه آماری 160 نفر بوده و به منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که ارتباطات برند و کیفیت خدمات بر اعتماد به برند تأثیرگذار است اما فرضیه تاثیرگذاری اعتماد به برند بر وفاداری به برند مورد تأیید قرار نگرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Influence of Brand Communications and Service Quality on Brand Loyalty with Emphasis on Role of Confidence on Brand as a Median Variable

نویسندگان [English]

  • Omid Mahdieh 1
  • Kamal Mohammdi 2
  • Neshat Choobtarash 2

چکیده [English]

Brands are so important for consumers since they act like median between company and customers. The past researches show that loyalty to brands is important for success of companies. So creation and maintenance of brand loyalty is one of top priorities of marketers. Since brand performance and brand-customers communications such as confidence and loyalty to brand can origins from brand communications and service quality, so this paper aims to survey influence of brand communication and service quality on brand loyalty with median role of confidence to brand. This is functional descriptive survey. The statistical population is car owners in Sanandaj. The sampling method is available non-random approach and 160 persons are selected while questionnaire is used for data gathering. The results show that brand communications and service quality is effective on confidence to brand but influence of confidence to brand was not approved to brand loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Communications
  • service quality
  • Confidence to Brand
  • Loyalty to Brand