بررسی تأثیر بازار گرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل گری پویایی بازار (مورد مطالعه صنعت خودروسازی)

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه تهران

چکیده

بررسی عملکرد شرکت­ها به دلیل محیط به شدت متغیر و مبتنی بر دانش اقتصادهای امروزی، چالشی حیاتی برای شرکت­ها می­باشد. این امر در فعالیت­های بین­المللی به دلیل انعطاف و پویایی بازارهای بین­المللی از اهمیت بالاتری برخوردار بوده و منجر شده تا استراتژی­های مختلفی به منظور حضور شرکت­ها در اینگونه بازارها ارائه گردد. صادرات به­عنوان متداول­ترین و سریع­ترین راه­ ورود به بازارهای بین­المللی، خصوصاً در کشورهای درحال­توسعه بسیار حائز اهمیت است. شرکت­های صادراتی به‌منظور ارتقای عملکرد خود، با شناسایی بازارها و اتخاذ استراتژی­های بازار محور، به سمت توسعه بازار گرایی در صادرات حرکت می­نمایند. این امر با توجه به پیشرفت­های روزافزون فناوری­های نو و هوشمندی بازارهای بین­المللی، منجر به همراه شدن بازار گرایی با دانش محوری و توجه به دانش صادراتی در شرکت­های صادراتی به منظور بهبود عملکرد آنها شده است. لذا تحقیق حاضر با استفاده از روش­شناسی علّی و ابزار پرسشنامه و با بررسی 81 نفر از مدیران و کارشناسان صادراتی یک شرکت بزرگ خودروسازی در ایران، ضمن تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS، به این نتیجه دست یافت که بازار گرایی صادراتی بر روی عملکرد صادراتی تاثیر گذار است. همچنین اثرگذاری بازارگرایی صادراتی بر دانش صادراتی و دانش صادراتی بر روی عملکرد صادراتی نیز مورد تأیید قرار گرفت. در نهایت اثر پویایی بازار در تعدیل رابطه بازارگرایی صادراتی با عملکرد صادراتی نیز مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها