محرک‌های مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل قشم

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارزش ویژه برند سبز و محرک­های مؤثر بر آن (کیفیت درک ­شده برند، اعتبار برند، تصویر برند سبز و ارزش درک­ شده برند سبز) می­باشد. روش انجام تحقیق، توصیفی بوده و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این مطالعه را مصرف­کنندگان محصولات الکترونیکی کم­مصرف در استان گیلان تشکیل می­دهند. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران در سطح خطای 5 درصد، 384 نفر محاسبه گردید. برای جمع آوری داده ها از روش نمونه­گیری غیراحتمالی در­دسترس استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از مدل­سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار لیزرل بهره گرفته شده است. یافته­ها نشان می­دهد که کیفیت درک­شده برند با تصویر برند سبز و همچنین با اعتبار برند رابطه معناداری داشته امّا با ارزش درک­شده برند سبز رابطه معناداری ندارد. اعتبار برند با ارزش درک­­شده برند سبز و تصویر برند سبز رابطه معناداری داشته، امّا با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری ندارد. ارزش درک­شده برند سبز و تصویر برند سبز هم هر کدام با ارزش ویژه برند سبز رابطه معناداری دارند. همچنین نتایج تحقیق درباره معناداری نقش متغیرهای واسطه­­ای نشان داد که همه نقش­های واسطه­­ای، به غیر از نقش واسطه­­­ای اعتبار برند در رابطه بین کیفیت درک­شده برند و تصویر برند سبز، معنی دار می­باشند.
 

کلیدواژه‌ها