تأثیر ویژگی‌های روانشناختی مشتریان بر دسته بندی و انتخاب برند به کمک رویکرد بیزین

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 دانشگاه مالک اشتر

چکیده

تحقیق حاضر، به تبیین تأثیر ویژگی‌های روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند با تأکید بر ویژگی‌های محصول می‌پردازد. جامعه آماری این تحقیق مصرف کنندگان مواد و فرآورده‌های لبنی در سطح شهر تهران می‌باشند. با توجه به اینکه حجم جامعه نامحدود و واریانس جامعه هم نامشخص می‌باشد، از فرمول نمونه گیری برای جامعه نامحدود استفاده شده و حجم نمونه 171 نفر تعیین و با توجه به شیوه نمونه گیری تصادفی بین آن‌ها توزیع گردید. در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته، اولی برای تعیین ویژگی‌های محصول و پرسشنامه نهایی برای تبیین تأثیر ویژگی‌های روانشناختی بر انتخاب برند با تأکید بر ویژگی‌های محصول می‌باشد، مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اصلی( پرسشنامه دوم) 8/0بود که نشان از پایایی بالای پرسشنامه دارد. برای بررسی فرضیه‌ها از مدل رگرسیون پروبیت چند متغیره بیزی،آزمون فریدمن و رگرسیون خطی چندگانه بهره برداری شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که ویژگی‌های روانشناختی مشتریان شامل شناخت برند، اعتماد به برند، قصد خرید و رضایت از برند بر انتخاب برند موثر بوده همچنین ویژگی‌های محصول شامل دارا بودن نشان استاندارد، تازه بودن مواد اولیه، عدم استفاده از مواد نگهدارنده و کیفیت محصول در تأثیر ویژگی‌های روانشناختی مشتریان بر انتخاب برند، مؤثر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Customer's Psychological Characteristics on Brand Categorization and Selection Using the Bayesian Approach

نویسندگان [English]

  • Maryam Khaki 1
  • Abdolhossein Karampour 2

چکیده [English]

The present study explores the effect of customer's psychological characteristics on brand selection, with emphasis on product characteristics. The statistical population of this study is consumers of dairy products in the city of Tehran. Since the size of the unlimited society and the variance of the society are unclear, the sampling formula for the unlimited society is used based on which the sample size of 171 people is determined. In this research, two researcher-made questionnaires are used. The first to determine the product's characteristics and the second questionnaire to explain the effects of customer's psychological characteristics on brand selection, with emphasis on product characteristics. The Cronbach's alpha for the main questionnaire (second questionnaire) was 0.8, which indicates a high reliability of the questionnaire. To investigate the hypotheses, Bayesian multivariate probit regression model, Friedman test and multiple linear regression were used. The research findings showed that the customer's psychological characteristics including brand recognition, brand trust, buying intention, and brand satisfaction were effective on brand selection as well as product characteristics including the use of standard badge, fresh ingredients, no preservatives and product quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • customer psychological characteristics
  • brand classification and selection
  • product characteristics
  • dairy products and ingredients
  • business approach