بررسی تاثیرتاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری (مورد مطالعه: اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد)

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه بابلسر

چکیده

این تحقیق به بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری پرداخته است. تاکتیک‌های پیشنهادی شامل پست الکترونیک، پاداش ملموس، ارسال پیام کوتاه، شبکه‌های اجتماعی مجازی، وب سایت‎، ارتباط بین فردی و رفتار ترجیحی می‌باشد که در این تحقیق به بررسی آن‌ها پرداخته شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی است. روش گردآوری داده‌ها تلفیقی از روش کتابخانه‌ای و پرسشنامه‌ای می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد هستند و روش نمونه‌گیری نیز به صورت خوشه‌ای چند مرحله‌‌ای، است و بر اساس فرمول کوکران تعداد نمونه مورد نظر 384 نفر محاسبه شده و آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 94/0 به دست آمده است. در این تحقیق جهت آزمون فرضیات و بررسی برازندگی مدل تحقیق از مدل‌ معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده و جهت  تجزیه و تحلیل داده‌ها شامل  تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی، به ترتیب نرم افزار‌های 21SPSS و Smart PLS به کار گرفته شده است.
نتایج تحقیق نشان داد( با توجه به ضرایب معناداریz و ضرایب مسیر)، تنها سه تاکتیک شبکه‌های اجتماعی مجازی، وب سایت و رفتار ترجیحی بر قدرشناسی مشتری تاثیر گذارند.  همچنین قدرشناسی مشتری نیز باعث وفاداری رفتاری او می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effects of Affiliate Marketing Tactics on Behavioral Loyalty with the Mediatory Role of Customer Appreciation

نویسندگان [English]

  • Abolhassan Hosseini 1
  • Meysam Shirkhodaei 1
  • Maedeh Namvar 2

چکیده [English]

This research investigates the effects of affiliate marketing tactics on behavioral loyalty with the mediatory role of customer appreciation. Proposed tactics including e-mail, tangible rewards, texting, virtual social networks, websites, interpersonal communication, and preferential behavior are addressed in this study.present research is purposeful, applied and in terms of data collection descriptive. Data collection method is a combination of library and questionnaire. The statistical population of the study is the members of Mashhad Leather Club and the sampling method is a multi-stage cluster. According to the Cochran formula, the sample size was 384 and the Cronbach's alphbtained  for the questionnaire was 9.49. Structural equation model and partial least squares method are used to test the hypotheses and to investigate the fitness of the model. For analyzing the data, descriptive analysis and inferential analysis, 21SPSS and Smart PLS software were used.The results showed that (with respect to the significance coefficients z and path coefficients), only three tactics of virtual social networks, websites and preferential behavior affect customer's appreciation. Also, customer's gratitude leads to his behavioral loyalty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer satisfaction
  • Behavioral Loyalty
  • Affiliate Marketing