طراحی الگوی نظام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 دانشگاه شیراز

چکیده

برنامه‏ریزی استراتژیک با تعیین اهداف استراتژیک سازمان، شناسایی و انتخاب استراتژی­های مناسب برای دستیابی به اهداف و توســعه قابلیت‏های استراتژیک ســازمان، احتمال رسیدن به اهداف را با اســتفاده بهینه از منابع سازمانی افزایش می‏دهد. در این پژوهش، ضمن معرفی مدل‏های مختلف نظام‏های برنامه‏ریزی استراتژیک، ویژگی‏های یک مدل مناسب با استفاده از روش پویایی‏شناسی سیستمی بر اساس رویکرد برنامه‏ریزی استراتژیک موضوع محور برای تدوین برنامه اســتراتژیک صنعت خودروسازی ارائه شده است. بکارگیری این مدل‏ها در یک سازمان تولیدی مانند صنعت خودروسازی، منجر به دستیابی به مزیت رقابتی یا نســبی خواهد شــد. مدل مناسب برنامه‏ریزی استراتژیک برای صنعت خودروسازی، مدلی است که با توجه به شــرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور و ویژگی‏های بارز این صنعت، طراحی و برای تدوین و اجرای درست آن، تکنیک‏های مناسبی ارائه شده باشد. بکارگیری درست یک مدل مناسب برنامه‏ریزی استراتژیک، به مدیران صنعت خودروسازی کمک می‏کند اهداف استراتژیک درستی را تعیین و استراتژی‏ها و تاکتیک‏های مناسبی برای دستیابی به آنها انتخاب کنند. مدل ارائه شده در این راستا با استفاده از نرم­افزار Vensim DSS شبیه­سازی شده است و نتایج حاصل از این پژوهش موید آن است که اگر صنعت خودروسازی کشور با استراتژی­های موجود به فعالیت خود ادامه دهد، تنها قادر خواهد بود تا سال 1400،  40 درصد سطح تقاضای مشتریان را پوشش دهد. در پژوهش حاضر برای بهبود شرایط پیش روی این صنعت، سه سناریو ارائه گردیده است. مبتنی بر سناریوهای ارائه شده در این راستا می­توان چنین اذعان نمود که اگر بهره­وری به تنهایی در طول دوره­ی مورد بررسی به میزان 3 درصد بهبود یابد، شاهد این امر خواهیم بود که 13/1 درصد سطح عرضه نسبت به حالت پایه رشد خواهد نمود. نتایج حاصل از دو سناریوی دیگر که مبتنی بر رشد 8 درصدی نرخ بازگشت سرمایه و ترکیب این مهم با رشد بازده دارایی به همین میزان را نمایان می­سازد، موید این موضوع است که در صورت تحقق این سناریوها به ترتیب شاهد بهبود تقریبی 67/1 درصدی و 13/5 درصدی در میزان عرضه محصولات صنعت مذکور خواهیم بود. از جمله پیشنهاداتی که زمینه­ی بهبود سطح عرضه را در این صنعت حادث می­نمایند می­توان به تمرکز بر روی ارزش افزایی و ارائه­ی آموزش­های تخصصی به کارکنان در راستای ارتقاء بهره­وری در این حوزه و همچنین تمرکز بر فرصت­های سرمایه­گذاری با سود بیشتر در بازه­ی مورد بررسی و حرکت به سوی سرمایه­گذاری بر روی دارایی­های مولد اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Strategic Planning Systems in Automobile Industry with Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

 • Hassan Rangriz 1
 • Hooman Pashootanizadeh 2

چکیده [English]

Strategic planning increases the probability of reaching goals with the optimal use of organization resources by determine the organization strategic goals, identify and select the suitable strategies to achieve selected goals and develop the organization strategic capability.  In this study not only identify the various models in strategic planning systems, but also presented the features of a suitable model for improve strategic plan in automotive industry with using a system dynamics method based on the subject-oriented strategic planning approach.  Using these models in a manufacturing organization like automotive industry will lead to achieve the competitive or relative advantage. The suitable strategic planning model for the automotive industry is a model that has been designed due to the economic, political and cultural conditions of the country and its significant features, then provide appropriate techniques for its codification and implementation. Applying the suitable strategic planning model helps the automotive executives to determine the right strategic goals and choose the right strategies and tactics to reach them. The presented model in this regard has been simulated with using Vensim DSS software and the results of this study proved that if the automotive industry of the country continues its ways due to the existing strategies, only it will be able to cover 40% of customer demand until the year of 1400. In this research, three scenarios have been presented to improve the condition of this industry. Based on the presented scenarios, it can be stated that if the productivity just improves 3% during the period under review, we will see the supply level will grow 1.13% compared to the baseline. The results of the two other scenarios that base on the 8% growth rate of return on capital and combine this with growth in return on equity, confirm that if these scenarios are implemented, respectively they will see the supply level in this industry will improve about 1.67% and 5/13%. Among the suggestions that improve the supply level in this industry could be focusing on value added and providing professional training for employees to improve productivity in this area and also focus on more profitable investment opportunities during the under review period and moving towards investing in productive assets.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Strategic Planning
 • model
 • system dynamics
 • Automotive Industry
 1. Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and nonprofit Organizations, 5th ed., USA: Wiley Publication.
 2. Olsen, J.B. & Eadie, D.C. (1982). The Game Plan: Governance with Foresight, Washington: Council of State Planning Agencies.
 3. Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and non-Profit Organization: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Fifth Edition, Jossey- Bass Publication.
 4. کاپلان، روبرت و نورتون، دیوید. (1388). نقشه استراتژی: تبدیل دارایی­های نامشهود به پیامدهای مشهود، ترجمه حسین اکبری، مسعود سلطانی و امیر ملکی، تهران: آسیا.
 5. آسیان، سبحان، همتی، محمد و سمندی­زاده، کوروش. (1388). ارزیابی برنلمه­ریزی استراتژیک در شرکت‌های تولیدی با استفاده از AHP فازی، مدیریت صنعتی، سال چهارم، شماره 77، صص 20-1.
 6. David, F. R. & David, F. R. (2015). Strategic Management: Concept and Cases, 15th Edition, New York: Pearson Publication.
 7. مصدق­راد ، علی محمد و امینی، فتانه. (1394). مدل برنامه ریزی استراتژیک در سازمان بهزیستی، فصلنامه اطلاع رسانی آموزشی- پژوهشی نواندیش سبز، سال نهم، شماره 36، صص 12-5.
 8. Schuster, S. (2018). The Art of Thinking in Systems: Improve Your Logic, Think More Critically, and Use Proven Systems to Solve You’re Problems-Strategic Planning for Everyday Life, New York: Independent Publication.
 9. David, F. & David, F. (2015). Strategic Management: Concepts and Cases, 15th ed., USA: Pearson Publication.
 10. Sorkin, D.L., Freeis, N.B. & Hudak, J. (1984). Strategies for Cities and Counties: A Strategic Planning Guide and Workbook, Washington: Public technology.
 11. Stuart, D.G. (1969). Rational Urban Planning: Problems and prospects, Urban Affairs Quarterly, 5: 151-182.
 12. Galloway, T.D. (1979). Comment on Comparison of Current Planning Theories: Counterparts and Contradication. By B.M. Hudson. Journal of the American Planning Association, 45(4): 399- 402.
 13. Kaufman, J. L. (1979). The Planner as Interventionist in Public Policy Issues. In R. Burchell and G. Sternlieb (eds.), Planning Theory in the 1980’s, New Brunswick, N.J.: Center for Urban Policy Research.
 14. King, J. & Johnson, D. A. (1982). The Oak Ridge, Tennessee Experience. In J.M. Bryson and R.C. Einsweiler (eds.), Strategic Planning- Threats and Opportunities for Planner, Chicago and Rituals of Corporate Life, Reading, Mass, Addision- Wesley.
 15. Bryson, J.M. & Einsweiler, R.C. (1988). Strategic Planning Threats and Opportunities for Planners, Chicago and Washington: The Planner Press of American Planning Association.
 16. Henderson, B. (1979). Henderson on Corporate Strategy, Cambridge, Mass: Abt Books
 17. Quinn, J.B. (1980). Strategies for Change: Logical Internationalism, Homewood, Ill.: Irwin.
 18. Peters, T.J. & Waterman, R.H. (1982). In search of Excellence: Lessons from America’s Best-Run Campanies, New York: Harper & Row.
 19. Martyanov, A. (2018). Losing Military Supremacy: The Myopia of American Strategic Planning, New York: Clarity Press.
 20. زارع، هادی، شهرکی، علیرضا، صفری، فاطمه و خلیل زاده سلماسی، مرضیه. (1391). طراحی الگوی تدوین راهبرد در بنگاه­های تولیدی، کاوش­های مدیریت بازرگانی، شماره 8، صص 140-114.
 21. ملک اخلاق، اسماعیل، نوع پسند اصیل، سید محمد و جمالی عباسعلی، خدیجه. (1392). تبیین و تحلیل ارزیابی استراتژی­های صنعت خودروسازی ایران در ورود به بازارهای خارجی، کاوش­های مدیریت بازرگانی، شماره 9، صص 104-85.
 22. عاملی، منیر و کرباسیان، مهدی. (1392). ارائه مدل برنامه­ریزی استراتژیک قابلیت اطمینان برای توسعه محصولات جدید با فناوری بالا، مدیریت تولید و عملیات، دوره 4، شماره 2، صص 94-73.
 23. آذر، عادل، رهنورد، فرج­اله و مسلمانی، غلامحسین. (1394). طراحی الگوی تدوین راهبرد صنعت: مورد مطالعه صنعت پتروشیمی، فرایند مدیریت و توسعه، دوره 28، شماره 4، صص 89-61.
 24. فاضلی، زهره. (1395). اثر تعدیل متغیرهای احتمالی و خارجی در رابطه بین برنامه­ریزی استراتژیک و عملکرد شرکت، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جاسب.
 25. Harsasi, M. (2015) Mediating Role of Strategic Supply Management on Performance, Agriculture and Agricultural Science Procedia, 3: 89-94.
 26. Gary, L., Amos, N.H.C. & Tehseen, A. (2018). Towards Strategic Development of Maintenance and its Effects on Production Performance by Using System Dynamics in the Automotive Industry, International Journal of Production Economics, 200: 151-169.
 27. Umpfenbach, E.L, Dalkiran, E., Chinnam, R.B. & Murat, A.E. (2018). Promoting Sustainability of Automotive Products Through Strategic Assortment Planning, European Journal of Operational Research, 269(1): 272-285.
 28. Schweitzer, N., Hofmann, R. & Meinheit, A. (2019). Strategic Customer Foresight: From Research to Strategic Decision-Making Using the Example of Highly Automated Vehicles, Technological Forecasting and Social Change, 144: 49-65.
 29. J. (2000). Business Dynamics, Systems Thinking and Modeling for a Complex World. New York, McGraw-Hill publication.