تاثیر ویژگی‌های هوش‌تجاری بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب‌وکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی شهریار، شهریار، ایران

2 استاد،گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تربیت مدرس،تهران،ایران

3 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، تهران، ایران

چکیده

امروزه بهبود سطح رقابت پذیری شرکت های نوپا به عنوان یک مسئله جدی مطرح است. شرکت های فعال در صنعت فناوری اطلاعات ایران به عنوان شرکت های نوپا مطرح هستند، لذا شناخت موثر از عوامل تاثیرگذار در بهبود سطح رقابت پذیری این شرکت ها مسئله مهمی است که لازم است مورد توجه بیشتر قرارگیرد.بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر ویژگی‌های هوش تجاری بر رقابت پذیری با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب و کاردر بین شرکت‌های فناوری اطلاعات نرم‌افزاری تهران انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی پیمایشی و همبستگی و از نوع کمی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت‌های صنعت فناوری اطلاعات نرم افزاری در تهران به تعداد 767 شرکت فعال می‌باشد. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و بر این اساس تعداد 258 نفر از مدیران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های استاندارد بهره گرفته شده است. همچنین به منظور تعیین روایی از روایی صوری و روایی سازه بهره گرفته شد که با مقدار بار عاملی بالاتر از 0.4 مورد تایید قرار گرفت. برای پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که با برآورد مقدار ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7 پایایی نیز تایید شد. آزمون فرضیه‌های پژوهش از طریق مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم‌افزار  SMART.PLS2 صورت گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از این است که کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری نقش میانجی معناداری در روابط بین هوش تجاری و رقابت پذیری شرکت‌ها دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Business Intelligence Characteristics on Competitiveness of Companies with the Mediating Role of Entrepreneurship, Market Orientation and Business Innovation

نویسندگان [English]

  • sima Tavakoli 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • shahla sohrabi 3

چکیده [English]

Improving the level of competitiveness of start-ups is a serious issue today. Companies active in the Iranian information technology industry are considered as start-up companies, so effective knowledge of the factors affecting the level of competitiveness of these companies is an important issue that needs to be considered more. Therefore, the present study aims to determine the impact. Characteristics of business intelligence on competitiveness with the mediating role of entrepreneurship-centered, market-oriented and business innovation among software companies in Tehran. The research method is applied in terms of purpose and descriptive survey and correlation in terms of data collection method and is of quantitative type. The statistical population of the study includes all companies in the software technology industry in Tehran with 767 active companies. In order to determine the sample size, Cochran's formula was used and based on this, 258 managers were selected as a statistical sample using simple random sampling method. Standard questionnaires were used to collect data. Also, in order to determine the validity, face validity and structural validity were used, which was confirmed with a factor load value higher than 0.4. Cronbach's alpha coefficient was used for the reliability of the questionnaire, which was also confirmed by estimating the Cronbach's alpha coefficient higher than 0.7. The research hypotheses were tested by structural equation modeling using SMART.PLS2 software. The results indicate that entrepreneurship, market orientation and innovation play a significant mediating role in the relationship between business intelligence and corporate competitiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Intelligence
  • Competitiveness
  • Focused Entrepreneurship
  • Market Orientation
  • Innovation
1- Suharto, S., & Subagja, I. K. (2018). The Influence of Market Orientation and Entrepreneurial Orientation to Competitive Advantage through Business Innovation: Study on Batik Trusmi Cirebon West Java Province Indonesia. International Review of Management and Marketing8(1), 19-27.
2- Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of marketing54(4), 20-35.
3- Flammer, C., & Kacperczyk, A. (2015). The impact of stakeholder orientation on innovation: Evidence from a natural experiment. Management Science, 62(7), 1982-2001.
4- Lonial, S. C., & Carter, R. E. (2015). The impact of organizational orientations on medium and small firm performance: A resource‐based perspective. Journal of Small Business Management53(1), 94-113.
5- Wiklund, J., & Shepherd, D. A. (2011). Where to from here? EO‐as‐experimentation, failure, and distribution of outcomes. Entrepreneurship Theory and Practice35(5), 925-946.
6- Caseiro, N., & Coelho, A. (2018). Business intelligence and competitiveness: the mediating role of entrepreneurial orientation. Competitiveness Review: An International Business Journal, 28(2), 213-226.
7- Ozkaya, H. E., Droge, C., Hult, G. T. M., Calantone, R., & Ozkaya, E. (2015). Market orientation, knowledge competence, and innovation. International Journal of Research in Marketing32(3), 309-318.
8- Zhai, Y. M., Sun, W. Q., Tsai, S. B., Wang, Z., Zhao, Y., & Chen, Q. (2018). An Empirical Study on Entrepreneurial Orientation, Absorptive Capacity, and SMEs’ Innovation Performance: A Sustainable Perspective. Sustainability10(2), 314
9- Goshal, S., & Kim, S. (1986). Building effective intelligence systems for competitive advantage. Sloan Management Review, 28(1), 49.
10- Wanda, P., & Stian, S. (2015). The Secret of my Success: An exploratory study of Business Intelligence management in the Norwegian Industry. Procedia Computer Science64, 240-247.
11- Popovič, A., Hackney, R., Coelho, P. S., & Jaklič, J. (2012). Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making. Decision Support Systems54(1), 729-739.
12- Berndtsson, M. M., Gudfinnsson, K. K., & Strand, M. M. (2015). Analyzing business intelligence maturity. Journal of Decision Systems, 24(1), 37–54.
13- Pellissier, R., & Nenzhelele, T. E. (2013). Towards a universal competitive intelligence process model. South African Journal of Information Management15(2), 1-7.
14- Francia, M., Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2020). A-BI+: A framework for Augmented Business Intelligence. Information Systems, 101520.
15- Foster, K., Smith, G., Ariyachandra, T., & Frolick, M. N. (2015). Business intelligence competency center: improving data and decisions. Information Systems Management32(3), 229-233.
16- Botos, H. M. (2018). Business Intelligence and Competitive Intelligence: The Evolution of The Terms. Research and Science Today16(2), 56-62.
17-خوش‌طینت, بهناز, شاه آبادی, ابولفضل. (1399). تأثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظرداشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی. راهبردهای بازرگانی 133-120، (11)15
18- Maune, A. (2014). Competitive intelligence and firm competitiveness: An overview. Corporate Ownership and Control, 12(1), 29-42.
19- Anderson, B. S., Kreiser, P. M., Kuratko, D. F., Hornsby, J. S., & Eshima, Y. (2015). Re-conceptualizing entrepreneurial orientation. Strategic Management Journal36(10), 1579-1596.
20-رضایی دولت‌آبادی، حسین؛ زینعلی،زهرا؛ شکرچی زاده،زهرا.(1390). "برسی میزان هوشمندی رقابتی در ایجادعملکرد رقابتی"، چشم انداز مدریت بازرگانی، شماره5، 42-53.
21- Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial opportunities and the entrepreneurship nexus: A reconceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5), 674-695.
22- Dhliwayo, S. (2014). Entrepreneurship and competitive strategy: An integrative approach. The Journal of Entrepreneurship, 23(1), 115-135.
23- Camisón, C., & Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of business research67(1), 2891-2902.
24- Hernández-Trasobares, A., & Murillo-Luna, J. L. (2020). The effect of triple helix cooperation on business innovation: The case of Spain. Technological Forecasting and Social Change161, 120296.
25- Koryak, O., Mole, K. F., Lockett, A., Hayton, J. C., Ucbasaran, D., & Hodgkinson, G. P. (2015). Entrepreneurial leadership, capabilities and firm growth. International Small Business Journal, 33(1), 89-105.
26- Herath, H. M., & Mahmood, R. (2014). Strategic orientations and SME performance: Moderating effect of absorptive capacity of the firm. Asian Social Science, 10(13), 95.
27- Chen, Y. C., Li, P. C., & Evans, K. R. (2012). Effects of interaction and entrepreneurial orientation on organizational performance: Insights into market driven and market driving. Industrial Marketing Management, 41(6), 1019-1034.
28- Madhok, A., & Marques, R. (2014). Towards an action-based perspective on firm competitiveness. BRQ Business Research Quarterly, 17(2), 77–81.
29- Uncles, M. (2000), Market orientation. Australian Journal of Management, 25(2), 223-224.
30- Ferdinand, A. (2000), Marketing Management: A Strategy Approach. Research Paper Serie. No. 01 Management Program at Diponegoro (March).
31- Akimova, I. (1999), Development of market orientation and competitiveness of Ukrainian firm. European Journal of Marketing, 34, 1128-1146.
32- Ergün, H. S., & Kuşcu, Z. K. (2013). Innovation orientation, market orientation and e-loyalty: evidence from Turkish e-commerce customers. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 509-516.
33- Irún, B., Monferrer, D., & Moliner, M. Á. (2020). Network market orientation as a relational governance mechanism to public-private partnerships. Journal of Business Research121, 268-282.
34- Bharadwaj, S.G, Varadarajan, P.R., Jihn, F. (1993), Sustainable competitive advantage in service industries: A conceptual model and research propositions. Journal of Marketing, 57, 83-99.
35- Wahyono, W. (2002), Market orientation and innovation: Its influence on performance of marketing. Journal of Marketing Science Indonesia, 1(1), 19.
36- Gatignon, H., Jean-marc, X. (1997), Strategic orientation of new product and firm performance. Journal of Marketing Research, 34, 77-79.
37- Luke, B.A., Ferrell, O.C. (2000). The effect of market orientation on product innovation. Journal of the Academy of Marketing Science, 28, 239 247.
38- Droge, C., Shownee, V. (1994), Source and outcomes of competitive advantage: An explanatory study in the furniture industry. Decision Sciences, 25, 669-689.
39- Sugiarto, M., & Nw, Y. (2017). The Role of Entrepreneurial Orientation in Strengthening Goat Farm Competitiveness in Banjarnegara District, Indonesia. World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Economics and Management Engineering4(4).