طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی‌ها برای شرکت‌های صنعتی فعال در عرصه بازار کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت بازرگانی- بازاریابی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 دانشیار،گروه مدیریت، واحد علی آبادکتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

3 استادیارگروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، علی آباد کتول، ایران

چکیده

دلفی­فازی با رویکرد بازار گرایی است. برای این منظور ابتدا به تحلیل داده‌های ثانویه و سپس جهت جمع آور­داده­ها از تکنیک مصاحبه عمیق با روش نمونه­گیری گلوله­برفی استفاده شده است. مصاحبه شوندگان این پژوهش را خبرگان عملی( ذینفعان عرصه کودک) و علمی( اساتید دانشگاه در رشته­های مرتبط) تشکیل داده­اند. پس از هیجده مصاحبه، اشباع نظری حاصل و همزمان با توجه به داده­های به دست آمده از بخش مصاحبه، سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام پذیرفت. که در مجموع الگوی تحقیق حاضر، مشتمل بر 148 داده اولیه و12 مقوله و 52 مفهوم است. سپس برای تعیین بهترین مولفه­ها از روش دلفی­فازی­41 شاخصی که بیشترین بعد فراوانی را داشتند، انتخاب و در قالب 5 مقوله اصلی طبقه­بندی و در نهایت الگو پارادایمی استراتژی­های بازار کودک شکل گرفت، در این الگو دو راهبرد ساختاری و فرآیندی شناسایی شدند. که این راهبرد­ها شامل بروز­رسانی اطلاعات بازار، توسعه فناوری، برنامه­ریزی راهبردی برند، تحلیل عملکرد رقبا، ارزیابی مداوم بازار و پرسنل می­باشد، در نتیجه ذینفعان در شرکت­های صنعتی فعال در عرصه بازار کودک می­توانند با به کارگیری این الگو به دلیل یکپارچگی در اجرای استراتژی­ها در بازار کودک پیشرو باشند؛ در این راستا پیشنهادهایی ارائه شده است.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing appropriate strategies for active industrial companies In the field of children's market

نویسندگان [English]

  • Bita Niknezhad 1
  • Parviz saeedi 2
  • Amir Akhavan Far 3

چکیده [English]

Nowadays , smart stakeholders in the children's products industry are trying to implement the right strategies to develop their businesses, But the child market is a complex issue and there is no comprehensive pattern in this regard. The present research aims is to design a pattern for evaluating and selecting strategies for industrial companies operating in the field of child market in Iran Using Grounded Theory and Delphi fuzzy with a market oriented approach. For this purpose, first to analyze the secondary data and Then, in order to collect data, the in-depth interview technique with snowball sampling method was used. The interviewees of this research are practical experts and scientific experts After eighteen interviews, Theoretical saturation was obtained and at the same time according to the data obtained from the interview section, three steps of open coding, axial coding and selective coding were performed. In total, the current research model consists of 148 primary data, 12 categories and 52 concepts. Then to method, 41 indices with the highest frequency were selected and classified into 5 main categories and Eventually a paradigm shift in child market strategies emerged, In this pattern, two structural and process strategies were identified. That these strategies include Update market information, Technology Development, Brand strategic planning, Competitors performance analysis, Continuous market assessment and personnel, As a result, stakeholders in industrial companies active in the field of child market can be a leader in the implementation of strategies in the child market by applying this pattern

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child Market
  • Structural Strategy
  • Process Strategy
  • Technology Development
1-Davcika, N. S., Cardinalib, S., Sharmac, P.& Cedrolad.E. (2020). Exploring the role of international R&D activities in the impact of technological and marketing capabilities on SMEs’ performance, Journal of Business Researchp: pp.1-11.
2-Santoro, G., Ferraris, A., Giacosa, E.& Giovando, G. (2018). How SMEs engage in open innovation: a survey. Journal of the Knowledge Economy, 9(2): pp.561-574.
 3- رضایی، سپیده(1397). ﺑﺮرﺳﯽ و اوﻟﻮﯾﺖ­ﺑﻨﺪی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮﻧﺪﻣﺤﻮر ﺑﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﯿﮏAHP (ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ :ﭘﻮﺷﺎک اﺳﺘﺎن ﻫﻤﺪان). پایان­نامه کارشناسی ارشد، الوند: گروه حسابداری و مدیریت، موسسه آموزش عالی الوند.
4-Kotler, P. & Keller, K.L. (2012). Marketing Management. 14th Edition, Pearson Education,publishing as Prentice Hall, One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458.
5-Teichert, T., Effertz,T., Tsoi, M.& Shchekoldin,V.,(2015). Predicting Brand Perception for Fast Food Market Entry. Theoretical Economics Letters, Vol 5,pp. 697-712.
6- http://mediasmarts.ca.
7- https://www.amar.org.ir.
8- کلهری،رضوانه؛ وحدتی، حجت؛ موسوی، سید نجم الدین (1394). بررسی عوامل اثرگذار بر رفتار خرید کودکان. پایان نامه کارشناسی ارشد، لرستان: دانشکده اقتصاد و علوم اداری، گروه مدیریت بازرگانی.
9-Lam, Wai Lim. (2016 ). An Investigation of the Relationship among Marketing Orientation, Marketing Mix and Parent Satisfaction in the Context of Pre-primary Education in Hong Kong,. The Chinese University of Hong Kong (Hong Kong), ProQuest Dissertations Publishing.
10-Priya, P., Baisya, R.K.& Sharma, S. (2010).­ Television advertisements and children’s buying behaviour". Marketing Intelligence & Planning, vol28 (2): pp. 151-169.
11-Sondhi, N. & Basu, R. (2014). Role of children in family purchase across Indian parental clusters", Young Consumers, vol15 ( 4) : pp.365-379.
12-Son, H. (2015). The history of Western futures studies: An exploration of the intellectual traditions and three-phase periodization. Futures,. 66: p. 120-137.
13- Vishnevskiy, Konstantin, Karasev, O., & Meissner, D. (2015). Integrated roadmaps and corporate foresight as tools of innovation management: The case of Russian companies. Technological Forecasting and Social Change, 90,pp. 433–443.
14- Rohrbeck, R. & Kum, M. E. (2018). Corporate foresight and its impact on firm performance: A longitudinal analysis. Technological Forecasting and Social Change, 129, pp. 105–116.
15- Mau G., Schuhen M., Steinmann S.& Schramm-Klein H. (2016). "How children make purchase decisions: Behaviour of the cued processors", Young Consumers, vol17(2): pp. 111 – 126.
16-کفشگیری، مهدیه؛ موقر، مرتضی؛ شیر خدایی، میثم (1394 ). بررسی عوامل موثر بر قصد خرید مواد غذایی کودکان (مورد مطالعه: دانش آموزان مدارس ابتدایی شهر قائم شهر). پایان­نامه کارشناسی ارشد،مازندران: دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران،رشته مدیریت بازرگانی گرایش بین الملل.
17-Beditz, M. (2018).The Dynamic Landscape of Marketing Children’s Books: Publishers Find Consistent Success Through a Combination of Online and Traditional Marketing to Adults and Children,pp.157-169.
18-Šályováa, S., Táborecká, J ., Nedelováa, G .& Ďaďo,  J. (2015). Effect of Marketing Orientation on Business Performance: A Study from Slovak Foodstuff Industry , Procedia Economics and Finance 34, pp.622 – 629.
19-Kohli, Ajay K.& Jaworski, Bernard J. (1990). Market Orientation: The Construct, Research Propositions, and Managerial Implications. Journal of Marketing. Vol 54 (2), 1–18.
20-Narver, J.C. & Slater, S.F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. Journal of Marketing, vol 54(4), pp.20-34.
      21-Ruekert, R.W. (1992). developing a market orientation: an organizational strategy perspective, International Journal of Research in Marketing, 9: pp.225-45.
     22-Deshpande R., Farley J. U.& Webster F. E. Jr. (1993). Corporate culture, customer orientation, and innovativeness. Journal of Marketing, vol 57(1),pp.23-37.
     23 -Day ,George S. (1994 ). The Capabilities of Market-Driven Organizations, Journal of Marketing, 37-52.
    24-Shapiro P. Benson.(1988). what the hell is market oriented, Harvard Business Review, November-December: pp.119-125.
     25-Lafferty A. Barbara, Tomas G. & Hult M .(2001). a synthesis of contemporary market orientation perspectives, European Journal of Marketing, vol 35, 1/2: pp.92-109.
26-Blades, M., Oates, C., Blumberg, F. C. & Sinclair, M. (2020). Media Marketing to Children, The Encyclopedia of Child and Adolescent Development, book.
27- Haryanto, J. O., Moutinho, L., & Coelho, A. (2016). Is brand loyalty really present in the children’s market? A comparative study from Indonesia, Portugal, and Brazil. Journal of Business Research, vol 69(10), pp. 4020–4032.
28- Rabia, R. B., Bushra, M.& Zainab, A.(2016). "Children’s Influence on a Mother’s Purchase Decision: Shaped by TV Advertisements and Preferred Product Categories". European Journal of Business and Management,vol 8, (31):pp. 120-127.
29-صفاری، سارا؛ صادقی نائینی، حسن؛ ابطحی، عطاالله؛ فرهنگی، علی­اکبر(1398). ارائه الگوی مناسب تبلیغات اثربخش شرکت­های دارای واحد طراحی صنعتی. فصلنامه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج سال چهاردهم شماره 50 .
30-بهرامی­شاه بکندری، طاهر کلانتری(1397). بررسی تأثیر چابک­سازی زنجیره تأمین بر ارزش برند، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج ، سال 13، شماره 43 .صص 83 – 84.
31- Lopes de S., Jabbour, A. B., Ndubisi, N. O., & Roman Pais Seles, B. M. (2019). Sustainable Development in Asian Manufacturing SMEs: Progress and Directions. International Journal of Production Economics, 107567.
32- Anas Al-D., Ibrahim H. A, Bandar A. A. (2020). Best Marketing Strategy Selection Using Fractional Factorial Design with Analytic Hierarchy Process.
33- Hong, P. V., & Nguyen, T.-T. (2020). Factors affecting marketing strategy of logistics business – Case of Vietnam. The Asian Journal of Shipping and Logistics.
34- حقیقی کفاش، مهدی؛ حمیدی بیناباج، مژگان؛ کریمی علویجه، محمدرضا؛ خلیل نژاد، شهرام( 1399) برندسازی استراتژیک، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 43- صص 21- 43.
35-Wang, C.H. (2015). A market-oriented approach to accomplish product positioning and product recommendation for smart phones and wearable devices. International Journal of Production Research, VOL 53(8): PP.2542-2553.
36- Cacciolatti, L., Lee, S. H. (2016). Revisiting the relationship between marketing capabilities and firm performance: The moderating role of market orientation, marketing strategy and organisational power. Journal of Business Research, VOL69(12),PP. 5597-5610.
37- خاکی، غلامرضا .(1396). روش تحقیق گرانددی در مدیریت (با رویکرد پایان­نامه نویسی).ناشر: فوژان، ص 1-240.
38- اسفیدانی، محمد رحیم؛ کیماسی، مسعود؛ روستا، احمد؛ اراکی تبار، محمد(1397). شناسایی الگوی رفتار مشتریان شرکتی و ارتباط آن استراتژی­های بانکداری شرکتی در صنعت بانکداری ایران. دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال بیست و پنجم، شماره 11، صص 72-85.
39-Charmaz, C. (2000). Grounded Theory: Objectivist and Subjectivist Methods, in N. Denzin & Y. Lincoln (Eds), Handbook of Qualitative Research (2nd edition) London & Thousand Oaks: CA: Sage.
40- Strauss, A; Corbin, J. (2014). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Translated by Buick Mohammadi, Publisher: Institute for Humanities and Cultural Studies.
41-Fernández, Walter D. (2004). Using the Glaserian Approach in Grounded Studies of Emerging Business Practices. Electronic Journal of Business Research Methods, (2) 2.
42- نجفی، فریبا؛ ایراندوست، منصور؛ سلطان پناه، هیرش؛ شیخ احمدی، امیر(1398).طراحی الگوی مدیریت ارتباط با صنعت بانکداری ایران با فین­تک­ها و استارتاپ­های فین­تکی با رویکرد نظریه داده­بنیاد، نشریه علمی راهبرد­های بازرگانی، دانشگاه شاهد، سال بیست و ششم، شماره 13 ،صص 1-18.
43- حیدر زاده، کامبیز (1392). رفتار مصرف کننده: خریدن، داشتن، و بودن».نویسنده، مایکل آر. سولومون ویراستار،احمد آخوندی،تهران: انتشارات بازار یابی،صص 38- 63.
44-تقوی، هادی؛ جعفری، سید محمد باقر؛ موسوی ثانی باغسیاهی، سید مرتضی ( 1396). تأثیر عوامل عاطفی و شناختی بر نگرش و پذیرش تبلیغات از طریق تلفن همراه ، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم، دوره دوم ،شماره25 ،صص 167-192.
45- محمدی­آریا، علیرضا؛ دهقانی، اکرم؛ راه­پیما، سکینه؛ لچینانی، فاطمه (1396). پرورش مهارت­های ارتباطی و مشارکتی، سازمان پژوهش و برنامه­ریزی آموزشی،تهران:  نشر کتاب­های درسی ایران «سهامی خاص».
46- میر­پناهی،لیلا (1395). بررسی تاثیر سطح سواد والدین بر یادگیری دانش­اموزان ابتدایی شهر ایلام،  مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی ،دوره 2 ،شماره 2 ،صص 30-22.
47-لاجوردی، مسعود؛ دانایی، ابوالفضل؛زرگر، سید محمد؛ حیدریه، سید عبدالله( 1398). چارچوب فرا ابتکاری فرایند خلق ارزش، مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 37، صص123-83.
48-Lee, J. (2001). A Grounded Theory: Integration and Internalization in ERP Adoption and Use. The University of Nebraska - Lincoln, ProQuest Dissertations Publishing: PP.1-24.