1. ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

صفحه 1-14

سعید صفری؛ عادل آذر


2. مستندسازی گسترده فرایندها در بخش دولت: ارائه‌ یک راهکار

صفحه 15-30

بهروز زارعی؛ عظیم زارعی


3. بررسی الگوی سه نوع تصمیم‌گیری حضرت امام‌خمینی (ره)‌ با استفاده از مدل تصمیم‌گیری‌ حکیمانه – رویکرد فازی

صفحه 31-40

سعید تسلیمی؛ حسین صفری؛ سید یحیی سید دانش


4. اندازه‌گیری بهره‌وری در شرکت‌های تولیدی به‌وسیله مدل‌های تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

صفحه 41-54

عادل آذر؛ علیرضا مؤتمنی


5. رابطه جوسازمانی با استرس‌شغلی و آثار آن بر دبیران مدارس متوسطه

صفحه 55-64

افسر قاسمی‌نژاد؛ سید علی سیادت


6. طراحی مدل تجربه سازمانی مدیران و تبیین عناصر اصلی آن

صفحه 65-77

شعبان الهی؛ عادل آذر؛ علی رجب‌زاده