دوره و شماره: دوره 12، شماره 5، شهریور 1394 
بررسی عوامل موثر در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه های مجازی(مطالعه موردی: فروشگاه مجازی آل دیجیتال)

صفحه 14-1

مرتضی فائزی؛ حسین نوروزی


بررسی تأثیر رفتار هم خلقی ارزش مشتری بر ارائه خدمات نوآورانه در سازمان؛ تبیین نقش رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی

صفحه 28-15

سید نجم الدین موسوی؛ امیر هوشنگ نظرپوری؛ عبداله ساعدی؛ علی شریعت نژاد


تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تأمین سبز با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری- تفسیری (ISM)

صفحه 38-29

رضا امیدوار؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی


ارائه یک الگو ترکیبی داده کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوشه بندی برای تعیین استراتژی تخفیف دهی، مطالعه موردی شرکت پخش پگاه

صفحه 52-39

آمنه خدیور؛ پروشات حامدی


شناسایی و استخراج مولفه‌های پیشران خرید آنی با استفاده از روش "فراترکیب"

صفحه 68-53

عظیم زارعی؛ حسین بلوچی


تاثیر ابعاد مسئولیت اجتماعی سازمان و اعتماد مصرف کننده برروی شهرت سازمان

صفحه 82-69

احمد راه چمنی؛ کامیار کاوسی