1. تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری

صفحه 1-12

منیژه بحرینی زاد؛ محبوبه مقدم جزء


2. بررسی تأثیر تمایل به هم‌خَلقی ارزش بر یادگیری و نوآوری سازمانی (مطالعه موردی: پارک علم و فناوری یزد)

صفحه 13-26

سیدمحمد طباطبایی نسب؛ طاهره اشرفی عقدا


3. ارائه مدلی برای سنجش و ساختاردهی به متغیرهای اثرگذار در روابط خریدار – تأمین‌کننده با استفاده از تکنیک دی‌متل در محیط فازی

صفحه 27-44

محمد احسانی فر؛ رضا احتشام راثی


4. بررسی تأثیر بازارگرایی شرکت بر ارزش ایجاد شده سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 45-56

غلامحسین گل ارضی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مهری شهریاری


5. مطالعه تأثیر بازارگرایی بر عملکرد بازار شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجیگری قابلیت‌های نوآوری

صفحه 57-74

اسماعیل ملک اخلاق؛ مصطفی ابراهیم پور؛ زهره نوروزی رودپشتی


6. بررسی و مقایسه تأثیر هوشمندی رقابتی بر رقابت‌پذیری شرکت‌های زودبازده با یکدیگر (SMEs)، (مطالعه موردی: صنایع غذایی در استان تهران)

صفحه 75-94

علی بدیع زاده؛ منا پولکی