1. بررسی اثر بازاریابی رابطه‌ای مؤسسات خیریه بر واکنش‌های رفتاری خیرین (مورد مطالعه: کمیته امداد امام خمینی شهرستان ایلام)

صفحه 1-16

عظیم زارعی؛ وحید شرفی؛ فاطمه ملکی


2. شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک در اینستاگرام

صفحه 17-30

عباس عباسی؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ جمال بیگی


3. تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود فرآیندهای داخلی، رضایت مشتریان و سودآوری (مورد مطالعه: شعب سازمان تامین اجتماعی اصفهان)

صفحه 31-48

مجید محمدشفیعی؛ محسن سیفی؛ مرجان محمدی


4. بررسی تأثیر استراتژی‌های بازاریابی بر عملکرد بازاریابی شرکت‌های صنایع پوشاک و ساختمانی در شرایط رکود اقتصادی

صفحه 49-65

اسماعیل ملک اخلاق؛ سید رضا میرعسکری؛ محدثه امین


5. بررسی ساختار و تدوین الگوی انتخاب بازارهای صادراتی ایران؛ مطالعه موردی محصولات کیوی، سیب و انگور

صفحه 66-76

حامد رفیعی؛ سید شهاب میرباقری؛ حامد اکبرپور؛ الهام جلیلی


6. مدلسازی عوامل بروز رفتار غیرکارکردی مشتریان نمایندگی‌های شرکت‌های خودروسازی ایران-خودرو و سایپا در کلانشهر اهواز

صفحه 77-92

مهدی نداف؛ شهناز نخیلی کوتی؛ ادریس محمودی


7. بررسی تاثیر گرایش کارآفرینانه بر توان صادراتی شرکتهای کوچک و متوسط با میانجی‌گری قابلیت یادگیری سازمانی و عملکرد نوآوری

صفحه 93-108

داود فیض؛ عاطفه شعبانی


8. سنجش اثربخشی تبلیغات با تمرکز بر چهره انسانی

صفحه 109-124

سپیده نصیری؛ مسعود کیماسی؛ نگار سماکنژاد؛ طهمورث حسنقلی پور


9. الگوی ریسک‌های مدیریت راهبردی در صنعت بیمه ایران

صفحه 125-142

نادر مظلومی؛ مهدی حقیقی کفاش؛ وحید خاشعی؛ علی اکبر ناطقی


10. تأثیر محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده: مقایسهی بین کالاهای لذت جویانه و کارکردی

صفحه 143-169

محمدعلی عبدالوند؛ امین موجودی؛ هاشم نیکومرام؛ محسن خون سیاوش