Journal archive for Google Scholar Robot!

Business Strategies

دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانیVolume 2, Number 2 (2012-9)


تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی
تدوین و تحلیل مولفه‌های برون‌سپاری در بخش دولتی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب
بررسی رابطه بین میزان گرایش به تیم‌سازی و شخصیت مدیران بر اساس مدل پنج عاملی (Big-5) در سازمان‌های منتخب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران
عوامل مؤثر بر مدیریت نوآوری در شرکت‌های عمرانی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اندازه‌گیری رقابت‌پذیری زنجیره‌های تأمین با رویکرد فازی
اندازه‌گیری رقابت‌پذیری زنجیره‌های تأمین با رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدل تصمیم گیری چند معیاره تلفیقی برای گزینش تامین‌کننده راهبردی
مدل تصمیم گیری چند معیاره تلفیقی برای گزینش تامین‌کننده راهبردی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

مدلی برای تصمیم برون‌سپاری در بانک صنعت و معدن (تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز)
مدلی برای تصمیم برون‌سپاری در بانک صنعت و معدن (تأمین و پشتیبانی دستگاه‌های خودپرداز)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت
طراحی و تبیین الگوهای برتر ارزشگذاری مبتنی بر عایدات حسابداری و جریان وجوه نقد در فرآیند چرخه‌ی حیات شرکت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles