Journal archive for Google Scholar Robot!

Business Strategies

دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانیVolume 1, Number 41 (2010-7)


بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت)
بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی: بانک ملت)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رهبری آینه فرهنگ و شخصیت (بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و شخصیت در سازمان‌های شهرستان کاشان)
رهبری آینه فرهنگ و شخصیت (بررسی رابطه‌ی بین سبک رهبری، فرهنگ سازمانی و شخصیت در سازمان‌های شهرستان کاشان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی نقاط اشباع نشده بازار محصولات ایران خودرو با استفاده از تحلیل خوشه‌ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
شناسایی نقاط اشباع نشده بازار محصولات ایران خودرو با استفاده از تحلیل خوشه‌ای و فرایند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحلیلی روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران
تحلیلی روایی از داستان مدیریت نیروی انسانی در مجلات مدیریت ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارایه مدل سرمایه اجتماعی سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایران
ارایه مدل سرمایه اجتماعی سازمان‌های آموزشی و فرهنگی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی استان گلستان در کشورهای آسیای میانه طی سال‌های 1378تا 1383
بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی استان گلستان در کشورهای آسیای میانه طی سال‌های 1378تا 1383
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

استفاده از روش‌های پرامیتی در رتبه‌بندی و انتخاب الزامات فنی در خانه کیفیت
استفاده از روش‌های پرامیتی در رتبه‌بندی و انتخاب الزامات فنی در خانه کیفیت
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مکانیزم «حجم مبنا» در بورس تهران و معرفی «مظنه قیمت» در بورس توکیو به‌عنوان مکانیزم جایگزین
بررسی مکانیزم «حجم مبنا» در بورس تهران و معرفی «مظنه قیمت» در بورس توکیو به‌عنوان مکانیزم جایگزین
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه بین نسبت قیمت به سود با ریسک سیستماتیک و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

اولویت‌بندی عوامل مهم در انگیزش نیروی انسانی با استفاده از فن فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شرایط عدم‌اطمینان (مطالعه موردی شرکت الیاف)
اولویت‌بندی عوامل مهم در انگیزش نیروی انسانی با استفاده از فن فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در شرایط عدم‌اطمینان (مطالعه موردی شرکت الیاف)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تحول فرهنگ مدیریت دولتی از فرهنگ بوروکراتیک به فرهنگ کارآفرینانه (مطالعه موردی: ستاد مرکزی وزارت نیرو)
تحول فرهنگ مدیریت دولتی از فرهنگ بوروکراتیک به فرهنگ کارآفرینانه (مطالعه موردی: ستاد مرکزی وزارت نیرو)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی: تبیین نقش متغیر مداخله‌گر رضایتمندی شهروندان
ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان‌های دولتی: تبیین نقش متغیر مداخله‌گر رضایتمندی شهروندان
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت و بازاریابی (مطالعه‌ی موردی: گروه‌بندی مشتریان بانک کشاورزی)
کاربردهای شبکه‌های عصبی مصنوعی در مدیریت و بازاریابی (مطالعه‌ی موردی: گروه‌بندی مشتریان بانک کشاورزی)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

انتخاب مدل مناسب برنامه‌ریزی تولید برای صنعت سیم و کابل
انتخاب مدل مناسب برنامه‌ریزی تولید برای صنعت سیم و کابل
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

وزن‌دهی نیازمندی‌های طراحی در بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای- ارائه یک رویکرد فازی
وزن‌دهی نیازمندی‌های طراحی در بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای- ارائه یک رویکرد فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

چهار روش ساده جهت تعیین وزن موضعی و کلی گزینه‌ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
چهار روش ساده جهت تعیین وزن موضعی و کلی گزینه‌ها در فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های فرهنگی کشور
طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های فرهنگی کشور
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تخصیص بهینه منابع به کمک شبیه‌سازی
تخصیص بهینه منابع به کمک شبیه‌سازی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی رابطه همبستگی بین نسبت جاری و شاخص فراگیر نقدینگی در شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی رابطه همبستگی بین نسبت جاری و شاخص فراگیر نقدینگی در شرکت‌های فعال در صنعت داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

عوامل حیاتی سازمانی در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
عوامل حیاتی سازمانی در اجرای موفقیت‌آمیز مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تأثیر ویژگی‌های شرکت در بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط
تأثیر ویژگی‌های شرکت در بقای شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ارائه و تبیین مدلی برای چگونگی تأثیرگذاری‌ سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر - پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی استان گلستان)
ارائه و تبیین مدلی برای چگونگی تأثیرگذاری‌ سبک‌های رهبری تحول‌آفرین و مبادله رهبر - پیرو بر رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی: بانک‌های دولتی استان گلستان)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی مشکلات مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی براساس مدل چرخه عمر سازمانی
بررسی مشکلات مدیریت منابع انسانی شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی براساس مدل چرخه عمر سازمانی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران
بررسی نقش، اهمیت و کاربرد دانش جدید مالی در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

برنامه‌ریزی سطح تولید: رویکرد بهبود بهره‌وری بر اساس مدل‌های کنترل‌کننده R2R
برنامه‌ریزی سطح تولید: رویکرد بهبود بهره‌وری بر اساس مدل‌های کنترل‌کننده R2R
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت با استفاده از نسبت‌های P/E و P/B در بورس اوراق بهادار تهران
پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت با استفاده از نسبت‌های P/E و P/B در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی ارتباط بین ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری و ریسک مبتنی بر اطلاعات بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1378-1384)
بررسی ارتباط بین ریسک مبتنی بر اطلاعات حسابداری و ریسک مبتنی بر اطلاعات بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران (1378-1384)
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA
رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

طراحی و تبیین الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی (فرهنگ‌ساز) جمهوری اسلامی ایران
طراحی و تبیین الگوی تحول فرهنگ سازمانی با رویکرد افزایش بهره‌وری سازمان‌های دولتی (فرهنگ‌ساز) جمهوری اسلامی ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

full text
فایل کامل مقالات
| [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles