Journal archive for Google Scholar Robot!

Business Strategies

دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانیVolume 9, Number 47 (2011-7)


The Effective Factors On Stocks Price Index Using Fuzzy Approach In Tehran Stock Exchange
عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting A Conceptual Model For The Acceptance Of ERP In The Small And Medium Enterprises (SMEs)
ارایه مدل مفهومی برای پذیرش ERP در شرکت ها ی کوچک و متوسط (SMEs)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correlation Between Super Personal Relationship And Organizational Commitment
ارتباط فرافردی و رابطه آن با تعهد سازمانی (مورد مطالعه : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study Of Effective Factors On Customer Loyalty
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Explaining Indicators Of Communication Skills Of Managers And Their Role In Job Satisfaction Of Employees
تبیین شاخص‌های مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study Of Effective Factors On Abnormal Short-Term Return In New Listed Companies In Tehran Stock Exchange
بررسی عوامل موثر بر بازده غیر عادی کوتاه مدت شرکتهای تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey About The Effect Of Relationship Marketing On Customer Loyalty By ERM Model (A Case Study: Mellat Insurance Company)
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند(ERM) ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relation Between Organizational Commitment, Supervisor And Coworker Satisfaction And Tendency To Quit With Emphasis On Job Alternatives As A Mediator Variable
رابطه میان ابعاد تعهد سازمانی و رضایت از سرپرست و همکاران با تمایل به ترک خدمت با تأکید بر جایگزین‌های شغلی به عنوان متغیر میانجی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role Of Functional Units In New Product Development (NPD) Process
نقش مقایسه‌ای واحدهای وظیفه‌‌ای در فرایند توسعه محصولات جدید (مورد مطالعه: شرکت تاژ)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Stochastic Dominance And Its Comparison With Other Conventional Risk Measures In Tehran Stock Exchange
محاسبه ریسک با معیار تسلط تصادفی و مقایسه آن با سایر معیارهای متداول در بورس اوراق بهادار تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-Criteria Approach For Research And Development Project Selection Based On Fuzzy Logic
ارائه یک متالوژی چند معیاره مبتنی بر منطق فازی برای انتخاب پروژه تحقیق و توسعه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation Of Expected Cost Of Production With Poor Quality In Job Production
طراحی الگویی برای برآورد هزینه های کیفیت محصولات معیوب در فرایند های جریان کارگاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Service Quality And Customer Satisfaction Considering The Role Of The Perceived Service Value
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا]
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining The Influence Of Quality Of Working Life On The Functionality Of Employees In Isfahan Province Government And Introducing A Comprehensive Pattern
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان و ارائه یک الگوی جامع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Of Pioneering The Stock Price Indexes In TSE
محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Emotional Intelligence (EI) and Decision Making Styles
تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparison Of Iranian Administrative Managers' Self – Management And Self – Management Of Imam Khomeini
مقایسه خود مدیریتی مدیران نظام اداری کشور و مقایسه آن با خود مدیریتی حضرت امام خمینی (ره)مورد مطالعه:مدیران سازمانهای دولتی شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification Of IRAN’s National Petrochemical Company Approach In Competitiveness Through Structural Equation Model And Analytical Hierarchy Process
شناسایی رویکرد شرکت صنایع پتروشیمی ایران در حوزه توان رقابتی با استفاده روش ترکیبی مدلسازی معادلات ساختاریافته و منطق مقایسات زوجی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Model For Comparing Models Results Of Multi – Criteria ABC Inventory Classification ( A Case Study: Saipa Corp)
ارائه رهیافتی جدید برای مقایسه نتایج بکارگیری مدلهای طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی (مطالعه موردی: شرکت سایپا)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis In The Efficiency Of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis With The Malmquist Index Aapproach
بررسی روند کارایی بانک‌های تجاری ایران با رویکرد ترکیبی تحلیل پنجره-ای و شاخص بهره وری مالم کوئیست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Trend Analysis In The Efficiency Of Iran Commercial Banks: Combining Window Analysis with the Malmquist Index Aapproach
به کارگیری مدیریت جریان ارزش در بهبود فرآیند تولید(مطالعه موردی خط مونتاژ مانیتور شرکت مادیران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examination Of The Effect Of Skewness And Excess Kurtosis On Stock Returns Description Through Capital Asset Pricing Model And Fama & French Three Factor Model
بررسی تاثیر چولگی و کشیدگی در توصیف بازده سهام با استفاده از مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه‌ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the role Of Self-Efficacy As A Mediator Variable Between Institutional Socialization Tactic And Task Mastery And Intent To Stay
بررسی نقش واسط متغیر خودسودمندی بین تاکتیک‌ جامعه-پذیری نهادی ومتغیرهای خبرگی کاری و تمایل به ماندن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Credit Risk Management In The Banking System
مدیریت ریسک اعتباری در نظام بانکی رویکرد مقایسه ای تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assumptions And Values Of Islamic Organizational Culture:
پیش فرض ها و ارزش های فرهنگ سازمانی اسلامی: پژوهشی در چارچوب مدل فرهنگ سازمانی شاین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect Of Information Technology Infrastructure Flexibility On Competitive Advantage And Organizational Performance
ارائه مدل ساختاری چابکی، مزیت رقابتی، و عملکرد سازمان‌های تولیدی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying And Ranking The Effective Factors On TV-Radio Manufacturing Corporations Using ANP Method
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهره وری شرکتهای تولیدکننده رادیو- تلویزیون با استفاده از روش تحلیل فرآیند شبکه ای(ANP)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Practical research in public part: How do we design a new organization?
پژوهشی کاربردی در بخش دولتی: چگونه سازمان جدیدی را طراحی کنیم؟
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Explanation Of The Relationship Between Information Systems And Middle Managers' Decision Making Process In Private Banking System
تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی (IS) و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی ( مورد مطالعه : بانک سامان )
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles