دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی- هیات تحریریه
اعضاء هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اعضاء هیات تحریریه مجله راهبردهای بازرگانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

دکتر عباس صدقی

تهران

2

دکتر احمد سرداری

شاهد

3

دکتر سید حمید خدادادحسینی

تربیت مدرس

4

دکتر عبدالحمید ابراهیمی 

علامه طباطبائی

5

دکتر عباسعلی حاج کریمی

شهیدبهشتی

6

دکتر رضا تهرانی

تهران

7

دکتر محمد حقیقی

تهران

8

دکتر محمود محمدیان 

علامه طباطبائی

9

دکتر مصطفی قاضی زاده

شاهد

10

دکتر عبدالرضا بیگی نیا

شاهد

11

دکتر سعید صفری

شاهد

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی:
http://cs.shahed.ac.ir/find.php?item=1.41.24.fa
برگشت به اصل مطلب