دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی- راهنمای نگارش مقاله
راهنمای نگارش

حذف تصاویر و رنگ‌ها
نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی:
http://cs.shahed.ac.ir/find.php?item=1.48.14.fa
برگشت به اصل مطلب