دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی- پیگیری وضعیت مقالات
راهنما

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت پیگیری وضعیت مقالات، به موارد زیر توجه نمائید:

  · تازمانیکه مقاله توسط ارسال کننده آن تائید نشود، در چرخه داوری قرار نخواهد گرفت. بنابراین پس از ارسال مقاله، به صفحه شخصی خود مراجعه و اقدام به تائید مقاله نمائید.

  · پس از دریافت مقاله از طریق پایگاه نشریه بصورت خودکار پیامی مبنی بر وصول مقاله به آدرس ایمیل نویسنده عهده دار مکاتبه ارسال خواهد گردید.

  · پیگیری وضعیت مقالات بصورت الکترونیکی و به شرح زیر خواهد بود. بنابراین نویسندگان از تماس تلفنی خودداری نمایند.

    جهت آگاهی از آخرین وضعیت مقالات ارسالی خود، به صفحه شخصی خود مراجعه و روی لینک مشاهده مقالات ارسالی کلیک کنید. پس از اینکه عنوان و کد مقاله را مشاهده نمودید، روی آیکن پرونده مقاله در سمت چپ عنوان مقاله کلیک کنید.در این قسمت فهرست اقدامات انجام شده روی مقاله را با ذکر تاریخ مشاهده خواهید نمود. در صورت نیاز می توانید از طریق آدرس ایمیل نشریه، با مسئولین نشریه در ارتباط باشید. 

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی:
http://cs.shahed.ac.ir/find.php?item=1.69.27.fa
برگشت به اصل مطلب